Iz­lož­ba auto­mo­bi­la i rock’n’roll fes­ti­val

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - Mla­den Mil­čić

Trash& burn me­đu­na­rod­ni je susret lju­bi­te­lja ame­rič­kih auto­mo­bi­la, mo­to­ra i ame­rič­kog re­tro sti­la ži­vo­ta, ko­ji se osmu go­di­nu za­re­dom odr­ža­va u Me­đi­mur­ju. Ovo­go­diš­nji susret odr­žat će se od 23. do 25. lip­nja u Sv.Mar­ti­nu na Muri. Na­jav­lje­no je su­dje­lo­va­nje vi­še od 150 ame­rič­kih auto­mo­bi­la te 100 Har­ley Da­vid­son mo­to­ra. Nas­tu­pit će i broj­ni ben­do­vi, DJ-i, umjet­ni­ci, pin-up mo­de­li. Kam­pi­ra­nje će bi­ti bes­plat­no. (sm) mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net Naj­ve­ći nje­mač­ki autok­lub ADAC tes­ti­rao je 26 naj­no­vi­jih auto­sje­da­li­ca na tr­ži­štu u svim te­žin­skim i vi­sin­skim ka­te­go­ri­ja­ma, uklju­ču­ju­ći i osam auto­sje­da­li­ca i-Si­ze (in­te­gral­ni uni­ver­zal­ni ISOFIX) si­gur­nos­ne re­gu­la­ci­je. Ra­di se o no­voj re­gu­la­ti­vi ko­ja bi tre­ba­la dje­ci pru­ži­ti ve­ću si­gur­nost, a tre­ba­la bi do kra­ja 2018. go­di­ne u pot­pu­nos­ti za­mi­je­ni­ti sa­daš­nji ECE R4404 pra­vil­nik o ko­ri­šte­nju auto­sje­da­li­ca Uje­di­nje­nih na­ro­da. No­vi i-Si­ze pra­vil­nik do­no­si broj­na po­bolj­ša­nja, me­đu ko­ji­ma su naj­važ­nje odred­ba oba­vez­ne vož­nje dje­ce u auto­sje­da­li­ca­ma pos­tav­lje­nim su­prot­no od smje­ra vož­nje do na­vr­še­nog 15. mje­se­ca ži­vo­ta, odred­be ve­za­ne uz boč­nu za­šti­tu, te uvo­đe­nje no­vih ka­te­go­ri­ja auto­sje­da­li­ca. No­vi pra­vil­nik ka­te­go­ri­zi­ra auto­sje­da­li­ce jed­nos­tav­ni­je, pre­ma vi­si­ni i do­bi dje­te­ta, a ne vi­še sa­mo pre­ma te­ži­ni dje­te­ta, što mo­že do­ves­ti do po­greš­ne upo­tre­be auto­sje­da­li­ca. Ka­ko bi se us­kla­di­la s eu­rop­skom re­gu­la­ti­vom, iz­mje­na­ma Za­ko­na o si­gur­nos­ti pro­me­ta na ces­ta­ma i Hrvatska je - usva­ja­ju­ći di­rek­ti­vu EU - pri­hva­ti­la kla­si­fi­ka­ci­ju pre­ma vi­si­ni dje­te­ta.

Pre­ko 150 cm kao odras­li

Na pred­njem sje­da­lu mo­gu se vo­zi­ti dje­ca u auto­sje­da­li­ci ko­ja se pos­tav­lja su­prot­no od smje­ra vož­nje, ali sa­mo ako se de­ak­ti­vi­ra su­vo­zač­ki zrač­ni jas­tuk. Pri­jaš­ni za­kon je pro­pi­si­vao oba­vez­no ko­ri­šte­nje dje­čjih auto­sje­da­li­ca/ pos­to­lja do 12 go­di­na sta­ros­ti, ni­je vo­dio ra­ču­na o to­me da ne­ka dje­ca ko­ja su preš­la ovu dob­nu gra­ni­cu još uvi­jek tre­ba­ju ko­ris­ti­ti auto­sje­da­li­cu/pos­to­lje - ako ni­su dos­ti­gla vi­si­nu od 150 cm, ko­ja je mi­ni­mal­na za si­gur­no ko­ri­šte­nje si­gur­nos­nog po­ja­sa kod ve­ći­ne auto­mo­bi­la. Ta­ko­đer, dje­ca ko­ja su dos­ti­gla 150 cm, a ne­ma­ju još 12 go­di­na, po no­vom za­ko­nu smi­ju se ve­za­ti bez auto­sje­da­li­ce ili po­moć­nog pos­to­lja, di­rek­t­no si­gur­nos­nim po­ja­som. Dje­ci od 135 do 150 cm vi­si­ne do­pu­šta se ve­za­nje di­rek­t­no si­gur­nos­nim po­ja­som u auto­mo­bi­li­ma kod ko­jih di­zajn po­ja­sa i sje­da­la na ko­jem di­je­te sje­di do­zvo­lja­va nje­go­vo is­prav­no ko­ri­šte­nje bez ko­ri­šte­nja auto­sje­da­li­ce/pos­to­lja. Dak­le, go­di­ne vi­še ni­su važ­ne, ne­go cen­ti­me­tri. Kaz­na za ne­pra­vil­no pre­vo­že­nje dje­ce je i da­lje 500 ku­na.

Jed­na vr­lo do­bra, dvi­je pa­le

Na tes­tu auto­sje­da­li­ca Kid­dy Evo Lu­na i-Si­ze je­di­na je auto­sje­da­li­ca na tes­tu ko­ja je do­bi­la naj­ve­ću mo­gu­ću ocje­nu “vr­lo do­bar”. To je auto­sje­da­li­ca za dje­cu do pri­bliž­no go­di­ne i pol sta­ros­ti, od­nos­no od 45 do 83 cm vi­si­ne dje­te­ta. U ovom je ADAC-ovu tes­tu dje­čjim auto­sje­da­li­ca­ma po­di­je­lje­no i 17 ocje­na “do­bar, pet “za­do­vo­lja­va­ju­će”, a dvi­je su auto­sje­da­li­ce pa­le na tes­tu. Kid­sEm­bra­ce Fri­en­d­ship do­bi­la je ne­ga­tiv­nu ocje­nu pre­ma kri­te­ri­ju si­gur­nos­ti, a Kiwy SF01 Q-Fix pre­ma kri­te­ri­ju štet­nih tva­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.