Blan­ka Vla­šić pro­pu­šta EP ka­ko bi se što bo­lje pri­pre­mi­la za OI u Ri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Baš kao i pri­je dvi­je go­di­ne u Züric­hu, je­di­na na­ša pred­stav­ni­ca u vi­su bit će Ana Ši­mić ko­ja će u Am­s­ter­da­mu bra­ni­ti bron­cu Blan­ka Vla­šić odus­ta­la je od nas­tu­pa na Eu­rop­skom pr­vens­tvu ko­je će se odr­ža­ti od 6. do 10. sr­p­nja u Am­s­ter­da­mu. S ob­zi­rom na to da se još ni­je pot­pu­no opo­ra­vi­la od ope­ra­ci­je, Blan­ka je pro­ci­je­ni­la da joj je pu­no važ­ni­ji nas­tup na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju pa će se sa­ču­va­ti i po­ku­ša­ti na­kon pe­kin­škog sre­bra osvo­ji­ti zlat­nu me­da­lju. Blan­ki u ko­rist ide i či­nje­ni­ca što u Ri­ju ne­će bi­ti Ru­ski­nja zbog kaz­ne Svjet­skog atlet­skog sa­ve­za. Dak­le, ne­će bi­ti glav­nih kan­di­dat­ki­nja za od­li­čja, Ane Či­če­ro­ve, Ma­ri­je Ku­či­ne, Sve­tla­ne Sko­li­ne i Iri­ne Gor­de­je­ve. Blan­ka je po­s­ljed­nji put nas­tu­pi­la na Eu­rop­skom pr­vens­tvu 2010. go­di­ne ka­da je u Bar­ce­lo­ni s pre­sko­če­na 2,03 me­tra osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju. U Hel­sin­ki­ju 2012. go­di­ne ni­je nas­tu­pi­la zbog oz­lje­de. Ina­če, osim nas­tu­pa u Bar­ce­lo­ni, još je dva­put nas­tu­pa­la na europ­skim pr­vens­tvi­ma. Pr­vi put u Mün­c­he­nu 2002. go­di­ne ka­da je osvo­ji­la pe­to mjes­to, a na­kon tog nas­tu­pa ta­ta i tre­ner Jo­ško re­kao je da je glav­ni raz­log što ni­je osvo­ji­la me­da­lju što je bi­la pre­mr­ša­va. Dvi­je go­di­ne kas­ni­je, u Göte­bor­gu, Blan­ka je bi­la če­t­vr­ta. Pr­vi put u po­vi­jes­ti sko­ka u vis do­go­di­lo se da skok pre­ko dva me­tra ni­je bio do­vo­ljan za me­da­lju. Blan­ka je pre­sko­či­la 2,01 me­tar i bi­la je če­t­vr­ta.

Ni­šta od EP-a – Blan­ka Vla­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.