00

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

A, dok su Švi­car­ci za­sje­li na dru­go mjes­to i pr­vi pu­ta u po­vi­jes­ti europ­skih no­go­met­nih pr­vens­ta­va igrat će u dru­gom kru­gu na­tje­ca­nja.

Po­de­ra­ni dre­so­vi

Fran­cu­zi će se ta­ko u osmi­ni fi­na­la su­sres­ti s tre­će­pla­si­ra­nim iz sku­pi­ne C, D ili E, a mo­gu­će je da će jed­na od tih re­pre­zen­ta­ci­ja bi­ti Hrvatska. Švi­car­ci će ići na dru­go­pla­si­ra­nog iz sku­pi­ne C, a za to mjes­to će se, naj­vje­ro­jat­ni- je, bo­ri­ti re­pre­zen­ta­ci­je Polj­ske i Sje­ver­ne Ir­ske. Švi­car­ski na­vi­ja­či na­ša­li­li su se da bi nji­ho­vom pro­izvo­đa­ču sport­ske opre­me tre­ba­lo pod hit­no da­ti ot­kaz. Dre­so­ve Ad­mi­ra Meh­me­di­ja i Gra­ni­ta Xha­ke ras­pa­ra­li su fran­cu­ski igra­či kao da su od pa­pi­ra. Di­di­er Des­c­ham­ps ni­je bio za­do­vo­ljan vi­đe­nim. – Ni­sam sli­jep, svjes­tan sam da mo­ra­mo igra­ti bo­lje, ali od ovog tre­nut­ka za nas po­či­nje no­vo na­tje­ca­nje. Po­čet će slje­de­će ne­dje­lje, ima­mo du­gi tje­dan da se pri­pre­mi­mo. Da smo ima­li ma­lo vi­še sre­će, mo­gli smo po­bi­je­di­ti. Jed­nos­tav­no mo­ra­mo vi­še i mo­ra­mo iz­bje­ći da se to­li­ko pu­no bra­ni­mo – ka­zao je Des­c­ham­ps. Fran­cu­ska je bi­la bli­že po­bje­di. Opa­san je bio Pa­ul Pog­ba, ko­ji je naj­bli­že po­got­ku bio kad je za­tre­sao gre­du Som­me­ro­vog go­la. U dru­gom po­lu­vre­me­nu je ušao Payet, no ovaj put ni­je us­pio po­gu­ra­ti svo­ju mom­čad do po­bje­de. – Ja­ko smo sret­ni, ovo je ve­li­ka stvar za Švi­car­sku, zas­lu­ži­li smo pro­la­zak sku­pi­ne, igra­li smo do­bro, ali ima­li smo i ma­lo sre­će. Od­mo­rit će­mo se se­dam da­na i vi­dje­ti s kim će­mo igra­ti slje­de­ću utak­mi­cu – re­kao je švi­car­ski vra­tar Yann Som­mer.

Sa­di­ku za po­vi­jest

Je­di­ni gol ve­če­ri za­bio je Al­ba­nac Ar­man­do Sa­di­ku, ko­ji je do­nio svo­joj re­pre­zen­ta­ci­ji po­vi­jes­nu po­bje­du nad Ru­munj­skom, pr­vu ikad na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma. Ovo je Sa­di­ku­ov šes­ti gol za Al­ba­ni­ju, a za­nim­lji­vo je da je Al­ba­ni­ja po­bi­je­di­la u pet utak­mi­ca u ko­ji­ma je on pos­ti­gao po­go­dak. Ovom po­bje­dom Al­ban­ci su se smjes­ti­li na tre­će mjes­to sku­pi­ne A s tri osvo­je­na bo­da, što zna­či da te­oret­ski još mo­gu pro­ći u osmi­nu fi­na­la.

Ovo je ve­li­ki us­pjeh za Švi­car­sku. No, ima­li smo i sre­će - ka­zao je vra­tar Som­mer

Adil Ra­mi je ovim star­tom fa­uli­rao Ad­mi­ra Meh­me­di­ja, te za­ra­dio žu­ti kar­ton

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.