Ras­pad sis­te­ma kod Tu­ra­ka, Ar­da na­pu­šta re­pre­zen­ta­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Če­si s pu­no op­ti­miz­ma da­nas do­če­ku­ju Tur­ke, vje­ru­ju da će po­bi­je­di­ti i osi­gu­ra­ti osmi­nu fi­na­la. U tur­skoj vr­sti at­mo­sfe­ra je pak po­sve su­prot­na. Naj­bo­lji tur­ski igrač Ar­da Tu­ran raz­miš­lja o pov­la­če­nju iz re­pre­zen­ta­ci­je! Ma­drid­ski dnev­nik tvr­di ka­ko je Tu­ran ra­zo­ča­ran kri­ti­ka­ma na svoj ra­čun. Tur­ski na­vi­ja­či op­tu­ži­li su ga da se ne tru­di do­volj­no, a Ar­du je po­go­di­la od­lu­ka Fa­ti­ha Te­ri­ma ko­ji ga je za­mi­je­nio na­kon sat vre­me­na igre pro­tiv Hr­vat­ske. – Na pr­ste jed­ne ru­ke mo­gu na­bro­ji­ti lo­še utak­mi­ce u tur­skom dre­su, a sa­da me svi pri­bi­ja­ju na križ – ka­že ra­zo­ča­ra­ni Ar­da. Mla­di Pja­ca zas­lu­žio je mi­nu­te na Eu­ru, nje­gov ka­pa­ci­tet je ne­upi­tan, a utak­mi­ca sa Špa­njol­skom bit će mu naj­ve­ća u ka­ri­je­ri Po­ku­šao je An­te Ča­čić za­va­ra­ti Špa­njol­ce, po po­s­ljed­njem tre­nin­gu u De­auvil­leu či­ni­lo se da će umjes­to oz­li­je­đe­nog Lu­ke Mo­dri­ća na trav­njak u Bor­de­auxu is­tr­ča­ti mla­di An­te Ćo­rić. Di­na­mov ve­z­njak već je bio pre­dvi­đen za ti­tu­lu naj­mla­đeg hr­vat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma, ali Ča­čić je pre­ko njega po­že­lio na­pra­vi­ti var­ku. Dan pri­je dvo­bo­ja sa Špa­njol­skom in­for­ma­ci­je iz na­šeg ta­bo­ra cu­ri­le su na ka­palj­ku, ali us­pje­li smo iz­vu­ći da Ćo­rić ipak ne­će igra­ti. Ča­čić se us­tva­ri neć­kao iz­me­đu Mar­ka Pja­ca i Ma­tea Ko­va­či­ća, a ti­je­kom le­ta iz Le Ha­vrea pre­ma Bor­de­auxu od­lu­čio je da će u pr­vu mom­čad Pja­ca. Na­rav­no, to ne zna­či da ne­će pro­mi­je­ni­ti ide­ju, mo­žda po­seg­ne i za Kra­ma­ri­ćem, a uvi­jek ima otvo­re­nu op­ci­ju s Ko­va­či­ćem ko­ji do­bro poz­na­je špa­njol­ske igra­če. Re­alov ve­z­njak du­go je bio ti­tu­li­ran kao pr­vo­ti­mac pa ga je pres­ti­gao Ba­delj, ali bio je pr­va op­ci­ja u sre­di­ni te­re­na. Me­đu­tim, po­la sa­ta pro­tiv Če­ške, na­kon što je Lu­ka Mo­drić zbog oz­lje­de aduk­to­ra mo­rao iz igre, ni­je odu­še­vi­lo iz­bor­ni­ka. Ni­je Kovačić za­bo­ra­vio igra­ti no­go­met, nje­go­ve kva­li­te­te ni­su spor­ne, ali Pr­vens­tvo Eu­ro­pe ni­je na­tje­ca­nje na ko­jem se bi­lo tko mo­že koc­ka­ti. Prem­da se lo­gič­nim na­me­ta­la op­ci­ja da se Ra­ki­tić iz ofen­ziv­ne po­zi­ci­je spus­ti na Mo­dri­će­vo mjes­to, ko­je uos­ta­lom igra i u Bar­ce­lo­ni, Ča­čić je sklo­ni­ji va­ri­jan­ti s Bro­zo­vi­ćem u tan­de­mu s Ba­de­ljom, a Ra­ki­tić bi os­tao bli­že šes­na­es­ter­cu Špa­njol­ske. Na toj po­zi­ci­ji odi­grao je obje utak­mi­ce, spa­da me­đu de­set naj­bo­ljih igra­ča Eura na­kon dva ko­la i Ča­čić ga ne že­li mi­ca­ti. A Bro­zo­vi­će­vi tr­kač­ki ka­pa­ci­te­ti su ne­upit­ni, taj ma­ra­to­nac “ga­zi” gdje god stig­ne. U tom ci­je­lom rit­mu pro­mje­na, kad već iz­bor­nik ni­je za­do­vo­ljan Ko­va­či­ćem, lo­gič­nim se či­ni pos­tav­lja­nje po­tent­nog Mar­ka Pja­ce na po­zi­ci­ju des­nog kri­la. On i Pe­ri­šić mo­gli bi bi­ti prave na­pas­ti za obra­nu Špa­njol­ske. Mla­di na­pa­dač zas­lu­žio je mi­nu­te na Eu­ru, nje­gov ka­pa­ci­tet je ne­upi­tan, a utak­mi­ca sa Špa­njol­skom bit će mu naj­ve­ća u ka­ri­je­ri.

Ivan Pri­ja­telj­ska, 23. ožuj­ka 1994. Špa­njol­ska - Hrvatska 0:2 Pri­ja­telj­ska, 5. svib­nja 1999. Špa­njol­ska - Hrvatska 3:1 Pri­ja­telj­ska, 23. ve­lja­če 2000. Hrvatska - Špa­njol­ska 0:0 Pri­ja­telj­ska, 7. lip­nja 2006. Hrvatska - Špa­njol­ska EP, sku­pi­na, 18. lip­nja 2012. Hrvatska - Špa­njol­ska 1:2 0:1 Ivan Stri­nić

Mi­lan Ba­delj

Ivan Ra­ki­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.