Brexit

Za­go­vor­ni­ci iz­la­ska iz EU pla­še Bri­tan­ce ula­skom Sr­bi­je, Cr­ne Go­re, Tur­ske...

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Vanj­ska@ve­cer­nji.net

Eli­sa­beth Hur­ley, Jo­an Col­lins, Ber­nie Ec­cles­to­ne jav­no po­dr­ža­va­ju iz­la­zak Bri­ta­ni­je iz Uni­je

Raz­ne bri­tan­ske vla­de da­va­le su ve­li­ku po­dr­šku po­li­ti­ci pro­ši­re­nja EU, no sa­da se či­ni da će se to pro­mi­je­ni­ti bez ob­zi­ra na is­hod re­fe­ren­du­ma To­mis­lav Kras­nec U kam­pa­nji uoči re­fe­ren­du­ma o os­tan­ku ili iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je, ko­ji se odr­ža­va su­tra u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, spo­mi­njao se i, sa­svim ne­oče­ki­va­no, Bal­kan.

Re­for­mi­ra­na Uni­ja

Za­go­vor­ni­ci iz­la­ska iz EU u kam­pa­nji su obja­vi­li pla­kat ko­ji pri­ka­zu­je žen­sku oso­bu ka­ko se dr­ži za gla­vu, uz ovak­vu po­ru­ku: “Al­ba­ni­ja, Ma­ke­do­ni­ja, Cr­na Go­ra, Sr­bi­ja i Tur­ska ula­ze u EU. Oz­bilj­no”. Po­ru­ka je jas­na: po­mi­sao na zem­lje kan­di­dat­ki­nje za člans­tvo u EU tre­ba­la bi iz­a­zva­ti gla­vo­bo­lju kod Bri­ta­na­ca, pa je naj­bo­lje iz­a­ći iz Uni­je. Raz­ne bri­tan­ske vla­de u proš­los­ti su da­va­le ve­li­ku po­dr­šku po­li­ti­ci pro­ši­re­nja EU, no sa­da se či­ni da će se to pro­mi­je­ni­ti, bez ob­zi­ra na is­hod su­traš­njeg re­fe­ren­du­ma. To je da­la nas­lu­ti­ti i mi­nis­tri­ca unu­tar­njih pos­lo­va The­re­sa May, ko­ja za­go­va­ra ostanak u Uni­ji, ali re­for­mi­ra­noj i druk­či­joj ne­go do­sad. – Mis­li­mo li za­is­ta da je u na­šem in­te­re­su da auto­mat­ski i bez­u­vjet­no po­dr­ža­va­mo dalj­nje pro­ši­re­nje EU? Me­đu dr­ža­va­ma ko­je sa­da pre­go­va­ra­ju su i Al­ba- ni­ja, Sr­bi­ja i Tur­ska, ko­je ima­ju si­ro­maš­no sta­nov­niš­tvo i oz­bilj­ne pro­ble­me s or­ga­ni­zi­ra­nim kri­mi­na­lom, ko­rup­ci­jom, po­ne­kad čak i te­ro­riz­mom – rek­la je The­re­sa May. U sa­mom fi­ni­šu kam­pa­nje, pro­tek­li tje­dan po­ja­vio se pla­kat s fo­to­gra­fi­jom snim­lje­nom proš­le je­se­ni na gra­ni­ci Hr­vat­ske i Slo­ve- ni­je, ko­ji je od­mah iz­a­zvao ve­li­ke po­le­mi­ke. Pla­kat je dio kam­pa­nje stran­ke UKIP poz­na­tog euro­skep­ti­ka Ni­ge­la Fa­ra­gea, a uz fo­to­gra­fi­ju ko­ja pri­ka­zu­je ri­je­ku mi­gra­na­ta i iz­bje­gli­ca na­pi­sa­na je po­ru­ka “Bre­aking po­int”, ko­ja su­ge­ri­ra da se Sc­hen­gen­ska zo­na, a on­da i EU, ras­pa­da pod pri­ti­skom mi­grant­ske kri­ze. Fa­ra­ge je od­mah kri­ti­zi­ran kao ra­sist jer ko­ris­ti fo­to­gra­fi­ju ma­se lju­di druk­či­je bo­je ko­že ka­ko bi pres­tra­šio bri­tan­ske gla­sa­če, ia­ko Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ni­je u Sc­hen­ge­nu, pa ni lju­di s fo­to­gra­fi­je ni­su doš­li do Bri­ta­ni­je.

Pro­ma­še­na us­po­red­ba

Još je­dan tre­nu­tak u ko­jem je Bal­kan za­lu­tao u ras­pra­vu o Brexi­tu do­go­dio se kad je mi­nis­tar Mic­ha­el Go­ve, za­go­vor­nik iz­la­ska, naj­a­vio da bi Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja mo­gla umjes­to pu­no­prav­nog člans­tva ima­ti Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju s EU ka­kav ima­ju, pri­mje­ri­ce, Al­ba­ni­ja ili BiH. No, ta us­po­red­ba vje­ro­jat­no je ima­la kon­tra­uči­nak od onog ko­ji su že­lje­li za­go­vor­ni­ci Brexi­ta jer ma­lo tko od Bri­ta­na­ca dr­ži Al­ba­ni­ju kao uzor zem­lje u kak­voj bi že­lje­li ži­vje­ti.

Bri­tan­ski pre­mi­jer Ca­me­ron po­sje­tio je u kam­pa­nji tvor­ni­cu auto­mo­bi­la – oni bi iz­la­skom iz EU mo­gli ja­ko po­sku­pje­ti

JO­AN COL­LINS glu­mi­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.