Br­kić Pred­sjed­niš­tvu: Svi smo od­go­vor­ni za si­tu­aci­ju u ko­joj je HDZ

Ključ­na dvoj­ba oko pot­po­re Plen­ko­vi­ću jest to što on ne­ma stra­nač­ku ba­zu i što bi ga HDZ nje­go­vim iz­bo­rom dos­lov­no ins­ta­li­rao za še­fa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net Iva Pu­ljić-Še­go ZAGREB

Os­tav­ka To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka ju­čer je do­nek­le sti­ša­la ten­zi­je u HDZ-u pa je sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva, una­toč da­ni­ma na­bri­ja­noj at­mo­sfe­ri, pro­tek­la, pre­no­se nam iz­vo­ri, kao raz­go­vor uz ka­vu sa sa­da biv­šim še­fom.

Ko­mor­no, ali bez sva­đe

Ia­ko po ne­ki­ma ko­mor­na at­mo­sfe­ra, re­la­tiv­no krat­ka sjed­ni­ca proš­la je bez po­vi­še­nih to­no­va i sva­đe. Mi­li­jan Br­kić, ko­ji do iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka vo­di HDZ, na Pred­sjed­niš­tvu je re­kao da se svi mo­ra­ju su­oči­ti sa svo­jom sa­vješ­ću i raz­mis­li­ti je­su li svi za­jed­no od­go­vor­ni za si­tu­aci­ju u ko­joj je sa­da HDZ, pre­no­se nam na­ši iz­vo­ri. Br­kić je pod­sje­tio da su Pred­sjed­niš­tvo i Sre­diš­nji od­bor iz­gla­sa­li ru­še­nje Vla­de i po­ku­šaj pres­la­ga­nja ve­ći­ne. Na­vod­no su os­ta­li šu­tje­li na tu nje­go­vu kons­ta­ta­ci­ju. Br­kić i Iva­na Ma­le­tić otvo­re­no su ta­da kri­ti­zi­ra­li da pres­la­ga­nje mo­žda i ne us­pi­je i da će to do­ves­ti do no­vih iz­bo­ra. Br­kić oči­to sma­tra da je Ka­ra­mar­ko naj­od­go­vor­ni­ji za nas­ta­lu si­tua- ci­ju, ali apos­tro­fi­ra i od­go­vor­nost Pred­sjed­niš­tva kao i Sre­diš­njeg od­bo­ra. No­va sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva i Na­ci­onal­nog vi­je­ća bit će u če­t­vr­tak ka­da vod­stvo HDZ-a tre­ba od­lu­či­ti ho­će li se no­vi šef bi­ra­ti u ro­ku od 30 da­na de­le­gat­ski na iz­van­red­nom sa­bo­ru ili će se ras­pi­sa­ti iz­bo­ri po na­če­lu je­dan član je­dan glas. Iz­vo­ri iz HDZ-a ka­žu ka­ko je Mi­li­jan Br­kić ključni čo­vjek u iz­bo­ru no­vog še­fa HDZ-a. Ia­ko su dan pri­je iz HDZ-a sti­za­le in­for­ma­ci­je ka­ko je go­to­vo ri­je­še­no da An­drej Plen­ko­vić ima naj­vi­še iz­gle­da, od­nos­no naj­ve­ću po­dr­šku za no­vog še­fa (prem­da je Ve­čer­nji list

Mi­li­jan Br­kić mo­gao bi odi­gra­ti vr­lo važ­nu ulo­gu u iz­bo­ru no­vog pred­sjed­ni­ka HDZ-a

i ju­čer pi­sao da ključni čo­vjek u HDZ-u ni­je baš za Plen­ko­vi­ća), ju­čer je eu­fo­ri­ja Plen­ko­vi­ćem do­dat­no splas­nu­la. Ključ­na dvoj­ba oko Plen­ko­vi­ća jest to što on ne­ma stra­nač­ku ba­zu pa HDZ-ov­ci stra­hu­ju da će ga nje­go­vim iz­bo­rom dos­lov­no “ins­ta­li­ra­ti” za še­fa. Pri­tom priz­na­ju da Plen­ko­vi­ća i ne poz­na­ju naj­bo­lje, a do­dat­ni je te­ret i to što se u utr­ku za še­fa HDZ-a upus­tio tek na­kon što je Ka­ra­mar­ko pao na ko­lje­na. Ne­ki pri­želj­ku­ju jed­nog kan­di­da­ta, a ne­ki bar dva.

Po­dr­ža­va­ju i od­ba­cu­ju

– Plen­ko­vi­ća dio lju­di bez­re­zerv­no po­dr­ža­va, a dio bez­re­zerv­no od­ba­cu­je – re­kao je naš iz­vor. Plen­ko­vić je pre­kju­čer već raz­go­va­rao s ne­kim še­fo­vi­ma žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja či­ji će de­le­ga­ti bi­ti ključni pri iz­bo­ru no­vog še­fa. I Br­kić je ju­čer re­kao da još nit­ko ni­je služ­be­ni kan­di­dat i za­mo­lio one ko­ji ima­ju am­bi­ci­je da ih os­ta­ve po stra­ni. Re­kao je i da će o no­vom smje­ru HDZ-a od­lu­či­va­ti stran­ka, a ne ured­niš­tva. Za Ka­ra­mar­ka je re­kao da je po­ka­zao ka­ko je od­go­vo­ran i mo­ra­lan i da je pos­ta­vio no­ve stan­dar­de os­tav­kom... HDZ-ov­ci su ko­men­ti­ra­li da bi tre­ba­li od­go­va­ra­ti i dru­gi “jas­tre­bo­vi pres­la­ga­nja”.

Do iz­bo­ra no­vog še­fa Mi­li­jan Br­kić vo­di HDZ

Ni­ka­da se ni­sam odre­kao To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i ni­ka­da ga se ne­ću odre­ći ZLAT­KO HA­SAN­BE­GO­VIĆ Član Pred­sjed­niš­tva HDZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.