SDP: Mo­gu se ušmin­ka­ti, no HDZ os­ta­je HDZ

‘Mi­la­no­vić će slo­ži­ti Vla­du, uz IDS i ma­njin­ce imat će­mo ve­ći­nu’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar mar­ko.spo­ljar@ve­cer­nji.net ZAGREB

U SDP-u ne li­ku­ju nad sud­bi­nom T. Ka­ra­mar­ka, svjes­ni su da bi im s njim i da­lje na če­lu HDZ-a put do po­bje­de na iz­bo­ri­ma bio lak­ši

U SDP-u ne li­ku­ju nad sud­bi­nom To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, svjes­ni su da bi im s njim i da­lje na če­lu HDZ-a put do po­bje­de na sko­rim pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma bio lak­ši ne­go što će bi­ti ka­da HDZ iz­a­be­re no­vog še­fa stran­ke. U tom smis­lu SDP-ov­ci­ma naj­ma­nje od­go­va­ra An­drej Plen­ko­vić jer su svjes­ni da nje­ga “ka­me­ra vo­li”, da bi­ra­či­ma mo­že “pro­da­ti pri­ču” o no­vom, umje­re­nom HDZ-u lak­še ne­go dru­gi HDZ- ov­ci ko­ji fi­gu­ri­ra­ju kao mo­gu­ći no­vi še­fo­vi stran­ke.

Pro­gram i re­zul­ta­ti

Raz­go­va­ra­ju­ći s vi­še čla­no­va Pred­sjed­niš­tva SDP-a, uoči­li smo ka­ko je broj onih ko­ji se pri­bo­ja­va­ju da bi im Plen­ko­vić mo­gao bi­ti opa­san pro­tiv­nik na iz­bo­ri­ma ot­pri­li­ke jed­nak bro­ju onih ko­ji tvr­de ka­ko se s Plen­ko­vi­ćem ni­šta ne mi­je­nja jer da bi i s njim na če­lu “to opet bio is­ti, sta­ri HDZ”. – Pr­vo, tko vam ka­že da će Plen­ko­vić bi­ti no­vi šef HDZ-a, a ne, re­ci­mo, To­lu­šić? Osim to­ga, na­ma je u bi­ti sve­jed­no tko će do­ći umjes­to Ka­ra­mar­ka. Či­nje­ni­ca je da je HDZ sru­šio Vla­du, či­nje­ni- ca je da su po­ka­za­li da ne zna­ju, mo­gu oni (s Plen­ko­vi­ćem) ušmin­ka­va­ti pri­ču ko­li­ko god ho­će, to im ne­će pro­ći. SDP ima pro­gram, u kam­pa­nji će­mo na­gla­ša­va­ti re­zul­ta­te Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de ko­ji se sa­da i te ka­ko vi­de. Mi­la­no­vić je jas­no re­kao ka­ko će oku­pi­ti ši­ro­ku na­rod­nu i pro­gre­siv­nu ko­ali­ci­ju. Ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal SDP-a da­le­ko je naj­ve­ći, mo­že HDZ ima­ti i tri Plen­ko­vi­ća, ali to se ne­će pro­mi­je­ni­ti – ka­že naš su­go­vor­nik iz vr­ha SDP-a. Ali ka­kav je Plen­ko­vi­ćev pos­li­je­iz­bor­ni po­ten­ci­jal u pre­go­vo­ri­ma za sas­tav­lja­nje no­ve Vla­de, jer on si­gur­no lak­še mo­že na svo­ju stra­nu do­bi­ti ma­njin­ce ne­go Ka­ra­mar­ko te lak­še pre­go­va­ra­ti s Mos­tom? – HDZ ne­će bi­ti re­la­tiv­ni po­bjed­nik. Ma­njin­ci će ići s Mi­la­no­vi­ćem. Is­ti­na je da bi Most opet la­ko mo­gao s nji­ma. Pa oni bi os­ta­li i u ovoj Vla­di da je Ka­ra­mar­ko sa­mo tje­dan da­na ra­ni­je oti­šao iz Vla­de – za­klju­ču­je naš su­go­vor­nik. Dru­gi član Pred­sjed­niš­tva SDP-a sla­že se da je “HDZ s Plen­ko­vi­ćem is­ta stran­ka”, da Plen­ko­vić ima ve­ći po­ten­ci­jal za pre­go­vo­re s ma­njin­ci­ma od Ka­ra­mar­ka, ali ka­ko je SDP ipak u pred­nos­ti te da je u pre­go­vo­ri­ma na­kon iz­bo­ra s Mos­tom SDP u pred­nos­ti nad Plen­ko­vi­će­vim HDZ-om. – Mi će­mo do­bi­ti de­set man­da­ta vi­še ne­go na proš­lim iz­bo­ri­ma te će­mo s na­šim part­ne­ri­ma iz IDS-a i ma­njin­ci­ma ima­ti ve­ći­nu. Ta­da će­mo lak­še pre­go­va­ra­ti s Mos­tom jer bi i nji­hov ula­zak u Vla­du jam­čio da će ta Vla­da bi­ti sta­bil­na s ve­li­kom po­dr­škom u Sa­bo­ru – ka­že naš su­go­vor­nik.

“Opa­san igrač”

Je­dan utje­ca­jan SDP- ovac ka­že da Plen­ko­vić mo­že bi­ti “opa­san igrač” u pre­go­vo­ri­ma na­kon iz­bo­ra. – Pred ka­me­ra­ma je uvjer­ljiv, os­tav­lja do­jam da ono što go­vo­ri “dr­ži vo­du”. Uz to, on je di­plo­mat i ima po­ten­ci­jal za pre­go­vo­re sa SDSS-om, ma­njin­ci­ma, a po­go­to­vo s Mos­tom – za­klju­ču­je naš su­go­vor­nik iz vr­ha SDP-a.

‘MO­GU IMA­TI I 3 PLEN­KO­VI­ĆA’ “Ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal SDP-a da­le­ko je naj­ve­ći, mo­že HDZ ima­ti i tri Plen­ko­vi­ća, ali to se ne­će pro­mi­je­ni­ti” Iz­vor iz SDP-a: On je di­plo­mat, ima po­ten­ci­jal za pre­go­vo­re sa SDSSom, po­go­to­vo s Mos­tom

U SDP-u uvje­re­ni da je Mi­la­no­vić u ve­li­koj pred­nos­ti nad HDZ-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.