Be­ljak: Raz­go­va­ra­mo sa svim stran­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - tea.ro­mic@ve­cer­nji.net Tea Ro­mić ZAGREB

Ako Plen­ko­vić pre­uz­me HDZ, jas­no je da će se vi­še okre­nu­ti cen­tru i do­sa­daš­njim part­ne­ri­ma HSS-u i HSLS-u, na ko­je ra­ču­na i SDP Od­la­skom To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka s če­la HDZ-a sve je oči­ti­je da u po­vi­jest od­la­zi i Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja ko­ja je osim HSLS-a i HSS-a, ko­ji su bli­že cen­tru, okup­lja­la i ra­di­kal­ni­je des­ne stran­ke. Os­tva­re li se naj­a­ve da će To­mis­la­va Ka­ra- mar­ka na če­lu HDZ-a za­mi­je­ni­ti An­drej Plen­ko­vić, pret­pos­tav­ka je i da će se HDZ ipak vi­še okre­nu­ti cen­tru, na ko­ji s dru­ge stra­ne ra­ču­na i SDP, ako ne u pre­diz­bor­nim ko­ali­ci­ja­ma, on­da ba­rem u pos­tiz­bor­nim. SDP pret­pos­tav­lja da s nji­ma na iz­bo­re po­nov­no idu sta­ri part­ne­ri – HNS, La­bu­ris­ti i HSU, dok ra­ču­na­ju i da će IDS na­kon iz­bo­ra po­nov­no sta­ti uz njih. No zbog “pri­jet­nje” da će i ovi iz­bo­ri pro­ći po­put proš­lih te da ni SDP ni HDZ ne­će ima­ti do­volj­nu ve­ći­nu jer će po­nov­no Most bi­ti pre­su­dan fak­tor, obje ve­li­ke stran­ke već sa­da raz­miš­lja­ju ko­joj se još ma­njoj stran­ci mo­gu okre­nu­ti za što sta­bil­ni­ju ve­ći­nu – a one su uglav­nom na cen­tru. HSS je već ra­ni­je do­nio od­lu­ku da iz­la­zi iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, dok je HSLS još dio nje, no si­gur­no je da i jed­na i dru­ga stran­ka sa­da s paž­njom pro­ma­tra­ju što će se do­ga­đa­ti u HDZ-u, ali i da is­to­dob­no raz­go­va­ra­ju sa svi­ma na po­li­tič­koj sce­ni ko­je vi­de kao po­ten­ci­jal­ne part­ne­re. Pred­sjed­nik HSLS-a Da­rin­ko Ko­sor u po­s­ljed­nje vri­je­me ma­lo jav­no is­tu­pa te oči­to pri­pre­ma stra­te­gi­ju što će i ka­ko za iz­bo­re. Čel­nik HSS-a Kre­šo Be­ljak na- kon ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra na­šao se s pred­sjed­ni­kom SDP-a Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem. – Raz­go­va­rao sam s nji­me, ali raz­go­va­ra­mo i sa svi­ma os­ta­li­ma. Ne obve­zu­je nas vi­še ni­ka­kav spo­ra­zum, a mis­lim da bi­smo svi me­đu­sob­no tre­ba­li ko­mu­ni­ci­ra­ti, ako ni zbog če­ga dru­go­ga, on­da zbog pos­ti­za­nja kon­sen­zu­sa o ne­kim bit­nim te­ma­ma za druš­tvo – ka­zao nam je Be­ljak. Nje­go­va stran­ka još ni­je do­ni­je­la od­lu­ku ka­ko će na iz­bo­re, do­da­je Be­ljak te is­ti­če ka­ko je mo­gu­će da idu sa­mos­tal­no, a mo­žda i s ne­kim part­ne­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.