Zas­tup­nik HDZ-a Ivan Anu­šić do­bio si­na To­mis­la­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Ivan Anu­šić, sa­bor­ski zas­tup­nik HDZ-a i član pred­sjed­niš­tva te stran­ke, do­bio je če­t­vr­to di­je­te, si­na To­mis­la­va. – Dra­gi pri­ja­te­lji, pu­na sr­ca vam jav­ljam da je mo­ja obi­telj od da­nas bo­ga­ti­ja za još jed­nog čla­na – ju­tros je ro­đen To­mis­lav! – obja­vio je Anu­šić na Fa­ce­bo­oku u utorak oko 10 sa­ti. Su­pru­ga Man­di­ca ro­di­la je u KBC-u Osijek nji­ho­vo tre­će di­je­te, već su ro­di­te­lji dvje­ma dje­voj­či­ca­ma, a Anu­šić iz pr­vo­ga bra­ka ima još jed­no­ga si­na. Ivan Anu­šić je i čel­nik osječ­ko-ba­ranj­skog HDZ-a te na­čel­nik op­ći­ne An­tu­no­vac, na­do­mak Osi­je­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.