Ni­sam se sas­ta­jao s Br­ki­ćem, HDZ ne­ma ve­ze s do­ga­đa­ji­ma u Ži­vom zi­du

Si­ni­ša Ga­brić, no­vi pred­sjed­nik Ži­vog zi­da, iz­a­bran na skup­šti­ni u ne­dje­lju ko­ju Ivan Vi­li­bor Sin­čić i nje­go­vi su­rad­ni­ci ne priz­na­ju, že­li da se stran­ka vo­di za­ko­ni­to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Ovo je bor­ba frak­ci­ja unu­tar Ži­vog zi­da: na­še, ko­ja že­li ra­di­ti po sta­tu­tu, i nji­ho­ve, ko­ju je uzur­pi­ra­la vlast i la­ži­ra­la skup­šti­nu u stu­de­nom Si­ni­ša Ga­brić no­vi je pred­sjed­nik Ži­vog zi­da iz­a­bran na skup­šti­ni u ne­dje­lju ko­ju Ivan Vi­li­bor Sin­čić i nje­go­vi su­rad­ni­ci ne priz­na­ju. Raz­go­va­ra­li smo o kon­fuz­noj si­tu­aci­ji u Ži­vom zi­du te o op­tuž­ba­ma ko­je je ju­čer iz­nio Sin­čić sa svo­jim pris­ta­ša­ma.

Jes­te li se sas­ta­ja­li s Mi­li­ja­nom Br­ki­ćem, što tvr­di Sin­čić ko­ji ka­že da iza skup­šti­ne odr­ža­ne u ne­dje­lju stoji HDZ?

To ne­ma ni­kak­ve ve­ze s HDZ-om. Oni to ka­žu da bi se oprav­da­li. Ni­sam se sas­ta­jao s Br­ki­ćem. Ovo je bor­ba frak­ci­ja unu­tar Ži­vog zi­da: na­še, ko­ja že­li ra­di­ti po sta­tu­tu, i nji­ho­ve, ko­ju je uzur­pi­ra­la vlast i la­ži­ra­la skup­šti­nu u stu­de­nom.

Sin­čić tvr­di da vi, ko­ji ste odr­ža­li skup­šti­nu u ne­dje­lju, nis­te čla­no­vi Ži­vog zi­da.

Ja sam u Ži­vom zi­du od 2011., bio sam pred­sjed­nik Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­nij­ske or­ga­ni­za­ci­je. Hr­vo­je Ke­kez, no­vi glav­ni taj­nik stran­ke, od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. Ne­nad Ko­lja­ja, za ko­je­ga je re­kao da je član ne­ke dru­ge stran­ke, bio je uz Sin­či­ća za vri­je­me iz­bo­ra, fi­nan­ci­rao ga, osi­gu­ra­vao mu kon­tak­te. Mi smo se da­li za Ži­vi zid. Že­li­mo da Ži­vi zid bu­de stran­ka ko­ja će funk­ci­oni­ra­ti po za­ko­nu i ima­ti svo­je le­gal­no vod­stvo iz­a­bra­no na unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma. Naš sta­tut obve­zu­je nas da upo­zo­ra­va­mo na ne­pra­vil­nos­ti.

Is­to ta­ko, Sin­čić ka­že da je va­ša skup­šti­na ne­le­gal­na, da ni­ko­ga od njih nis­te po­zva­li i da ste kri­vo­tvo­ri­li pe­čat.

Sa­zva­li smo Skup­šti­nu po sta­rom Sta­tu­tu. Bi­li su svi pred­stav­ni­ci le­gi­tim­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je su oni iz­ba­ci­li, a to je prav­no ni­štav­no jer su od­lu­ke do­ni­je­li na ne­le­gal­noj skup­šti­ni ko­ja ni­ka­da ni­je odr­ža­na. Sin­čić, Ivan Per­nar i Vla­di­mi­ra Pal­fi kri­vo­tvo­ri­li su do­ku­men­ta­ci­ju stran­ke ka­ko bi sa­mos­tal­no mo­gli vla­da­ti i ras­po­la­ga­ti fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma. Ia­ko ni­je član Skup­šti­ne, po­zva­li smo Sin­či­ća ka­ko bi se kan­di­di­rao za ne­ku od vo­de­ćih funk­ci­ja i ima­mo pi­sme­ni do­kaz za to. Što se ti­če pe­ča­ta, pro­mi­je­ni­li smo Sta­tut i do­ni­je­li no­vi pe­čat za­to što je sta­ri kod njih.

Što je s kaz­ne­nom pri­ja­vom ko­ju ste pod­ni­je­li i ko­ga ste toč­no pri­ja­vi­li?

Po­kre­nu­te su pre­dis­traž­ne rad­nje. Pod­ni­je­li smo kaz­ne­nu pri­ja­vu zbog zlo­po­ra­be služ­be­nog po­lo­ža­ja i ov­las­ti te kri­vo­tvo­re­nja služ­be­nih do­ku­me­na­ta. Pri­ja­vi­li smo ih sve tro­je jer u za­pis­ni­ku sa skup­šti­ne ko­ju su la­ži­ra­li Per­nar je pot­pi­san kao pred­sje­da­va­ju­ći, Pal­fi kao za­pis­ni­čar­ka, a Sin­čić kao ovje­ro­vo­di­telj za­pis­ni­ka. Ne zna­mo je li to pot­pi­sao je­dan od njih i fal­si­fi­ci­rao pot­pi­se os­ta­lih dvo­je ili su svi. To će po­li­ci­ja is­tra­ži­ti. Nit­ko od čla­no­va Skup­šti­ne ni­je bio na toj sjed­ni­ci, a pot­pi­sa­ni smo. Svi su da­li iz­ja­ve po­li­ci­ji.

Oni su naj­a­vi­li kaz­ne­ne pri­ja­ve pro­tiv va­še gru­pe. Ka­ko oče­ku­je­te da će se sve to za­vr­ši­ti?

Oni ble­fi­ra­ju. DORH po na­šoj pri­ja­vi ne bi po­kre­tao is­tra­gu da ne­ma os­no­ve. Mo­ra­mo is­tje­ra­ti prav­du na čis­tac, na to nas obve­zu­je i naš Sta­tut. Že­li­mo da se stran­ka za­ko­ni­to vo­di. Sma­tra­mo da će, na­kon što nad­lež­na ti­je­la do­no­su pra­vo­ri­jek, Ži­vi zid pos­ta­ti još ja­či. Pro­fe­si­ona­li­zi­rat će­mo stran­ku, eki­pi­ra­ti je ka­drov­ski i us­mje­ri­ti je vi­še na pru­ža­nje prav­ne po­mo­ći lju­di­ma, a ma­nje na ak­ti­vi­zam, na ko­jem smo se do sa­da te­me­lji­li.

Sma­tra­te li da će se ovi do­ga­đa­ji odra­zi­ti na re­zul­tat Ži­vog zi­da na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma?

Već je doš­lo do ra­sko­la u stran­ci pri­je par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, a do ve­li­kog ra­sko­la doš­lo je na­kon iz­bo­ra ka­da je ve­lik dio čla­no­va ne­za­do­volj­nih vod­stvom otiš­lo i os­no­va­lo stran­ku Slo­bod­na Hrvatska. Oni su pro­tus­ta­tu­tar­no, bez sas­ta­ja­nja vi­so­kog su­da čas­ti, dio čla­no­va iz­ba­ci­li, oni su sa­mo­volj­no is­klju­či­va­li lju­de i ga­si­li or­ga­ni­za­ci­je bez od­lu­ke Glav­nog od­bo­ra i obraz­lo­že­nja. Uga­si­li su 19 od 21 or­ga­ni­za­ci­je. Ni­su že­lje­li su­rad­nju ni s kim i on­da smo do­bi­li 100.000 gla­so­va i sa­mo jed­nog sa­bor­skog zas­tup­ni­ka.

Ako vam Uprav­ni sud da za pra­vo i pro­gla­si vas le­gi­tim­nim pred­sjed­ni­kom stran­ke, s kim će Ži­vi zid su­ra­đi­va­li na iz­bo­ri­ma, s Mos­tom?

U sva­kom slu­ča­ju su­ra­đi­vat će­mo sa stran­kom Slo­bod­na Hrvatska ko­ju su os­no­va­li na­ši čla­no­vi ko­je su oni iz­ba­ci­li iz stran­ke. Što se ti­če Mos­ta, stran­ke Pa­met­no i os­ta­lih slič­nih stra­na­ka, s nji­ma će­mo raz­go­va­ra­ti pa će­mo vi­dje­ti.

Ja sam u Ži­vom zi­du od 2011., Ke­kez od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, Ko­lja­ja je fi­nan­ci­rao Sin­či­ća za vri­je­me iz­bo­ra. Mi smo se da­li za Ži­vi zid, ka­že Ga­brić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.