Sa­mo Ir­ska ima ni­ži po­rez na rad

U Nje­mač­koj dr­ža­va iz pla­će uzi­ma 49%, Hr­vat­skoj 35,3%, Ir­skoj 28%

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net Lju­bi­ca Ga­ta­rić ZAGREB

Hr­vat­ski se pro­ra­čun uglav­nom pu­ni od po­re­za na po­troš­nju, a pri­ti­sak na rad iz­ra­že­ni­ji je pre­ma sam­ci­ma i oni­ma s vi­so­kim pla­ća­ma Pad Vla­de gur­nuo je u stra­nu sve pla­no­ve, pa i pro­mje­nu po­rez­nog sus­ta­va, ko­ji će vje­ro­jat­no opet bi­ti pred­met (ne­is­pu­nje­nih) pre­diz­bor­nih obe­ća­nja. Do­bi­je­mo li sta­bil­nu vla­du na je­sen, ne­ke bi se pro­mje­ne ipak mo­gle do­go­di­ti od po­čet­ka idu­će go­di­ne. Oče­ki­va­ti je da će oba po­li­tič­ka blo­ka u kam­pa­nji obe­ća­ti uki­da­nje naj­ve­će sto­pe po­re­za na do­ho­dak od 40 pos­to te da se ne­će za­li­je­ta­ti s naj­a­vom po­re­za na ne­kret­ni­ne ia­ko su ga Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji naj­a­vi­le obje vla­de, i SDP-ova i HDZ-ova.

No­va stu­di­ja

Uoči još jed­nog otva­ra­nja po­rez­nog pa­ke­ta, Ins­ti­tut za jav­ne fi­nan­ci­je obja­vio je no­vu stu­di­ju o opo­re­zi­va­nju do­hot­ka od ra­da u Hr­vat­skoj i Eu­rop­skoj uni­ji ko­ja po­t­vr­đu­je da Hrvatska ima bla­ži po­rez­ni ugriz pre­ma za­pos­le­ni­ma od ve­ći­ne os­ta­lih dr­ža­va. Hr­vat­ski se pro­ra­čun uglav­nom pu­ni od po­re­za na po­troš­nju, a pri­ti­sak na rad uglav­nom je iz­ra­že­ni­ji pre­ma sam­ci­ma i za­pos­le­ni­ma s vi­so­kim pla­ća­ma. Gle­da li se pro­sječ­ni pri­ti­sak na pla­će, Hrvatska je na­kon Ir­ske, dru­ga naj­jef­ti­ni­ja čla­ni­ca EU. Na sto ku­na bru­to pla­će pro­sječ­no po­rez­no op­te­re­će­nje u Hr­vat­skoj iz­no­si 35,3 ku­ne dok aus­trij­ski, ma­đar­ski i nje­mač­ki rad­ni­ci na 100 eura ili fo­rin­ti dr­ža­vi za po­re­ze i do­pri­no­se da­ju 49 pos­to! Ir­ska je ap­so­lut­na naj­jef­ti­ni­ja čla­ni­ca EU – na 100 eura pro­sječ­ne bru­to pla­će sa­mo 28 eura od­la­zi dr­ža­vi, no pro­gre­si­ja je pri­sut­na i kod njih, ovis­no o vi­si­ni pla­će, olak­ši­ca­ma za dje­cu ili dje­čjem do­plat­ku.

Ita­li­ja s naj­ma­nje olak­ši­ca

Sam­cu, či­ja su pri­ma­nja za dvi­je tre­ći­ne ve­ća od pro­sječ­nih, po­rez­ni se klin u Ir­skoj pe­nje na 39,6 pos­to, slič­no kao i u Hr­vat­skoj (39,8%). Na toj ra­zi­ni pla­ća na mjes­to naj­jef­ti­ni­je dr­ža­ve iz­bi­ja Polj­ska, gdje iz­nad­pro­sječ­no vi­so­ke pla­će sa­ma­ca te­re­te s 36,2 pos­to. Ovis­no o vi­si­ni pla­ća sam­ci u Hr­vat­skoj pla­ća­ju 5 do 13 pos­to vi­še po­re­za od ro­di­te­lja ko­ji ima­ju dvo­je dje­ce. Pri­ka­za­no na pla­ći, ro­di­telj s dvo­je dje­ce i bru­to pla­ćom od 15 ti­su­ća ku­na za­ra­đu­je oko 800 ku­na vi­še od sam­ca, jer su mu po­re­zi to­li­ko ma­nji. Sa­mac ko­ji za­ra­đu­je pro­sječ­nu pla­ću dr­ža­vi da­je oko 550 ku­na vi­še od ro­di­te­lja s dvo­je dje­ce. Auto­ri stu­di­je iz­ra­ču­na­li su da pro­sječ­no pla­će­ni sa­mac u Hr­vat­skoj dr­ža­vi da­je 35 pos­to svo­jih pri­ma­nja, a ro­di­te­lji s jed­nim ili dvo­je dje­ce – 22 pos­to. Da ži­ve u Ir­skoj, ti bi ro­di­te­lji dr­ža­vi da­li sa­mo 7 pos­to svo­jih pri­ma­nja, no za­to bi u Ita­li­ji, ko­ja ima naj­ma­nje olak­ši­ca za dje­cu, pla­ti­li 38 pos­to po­re­za. Ne­to pro­sječ­ni po­rez­ni klin za sam­ce ras­te i do 51 pos­to za pla­će ko­je su tri pu­ta ve­će od pro­sječ­nih, dok je kod pa­ro­ve s dvo­je dje­ce taj mak­si­mum do 42 pos­to. Eko­no­mis­ti Hr­vo­je Ši­mo­vić i Mi­lan De­skar-Škr­bić iz­ra­ču­na­li su da go­to­vo 60 pos­to za­pos­le­nih spa­da u pr­vi po­rez­ni raz­red, (12%), a od njih se na­pla­ti ma­nje od 10 pos­to ukup­nih pri­ho­da od pri­re­za i po­re­za na do­ho­dak. Za­pos­le­nih ko­ji spa­da­ju u naj­vi­ši po­rez­ni raz­red od 40% ima tek 2,6% i od njih se na­pla­ti tre­ći­na ukup­nih pri­ho­da od do­hot­ka.

Po omje­ru ukup­nog po­rez­nog op­te­re­će­nja i tro­ška ra­da ima­mo je­dan od naj­ni­žih po­rez­nih kli­no­va IVI­CA URBAN Ins­ti­tut za jav­ne fi­nan­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.