Žen­ska mre­ža ot­klo­ni­la po­ziv na pros­la­vu ob­ljet­ni­ce dr­žav­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Žen­ska mre­ža Hr­vat­ske, ko­ja okup­lja 34 nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, u utorak je u pi­smu dr­žav­no­me vr­hu ot­klo­ni­la po­ziv na sve­ča­no pri­ma­nje u po­vo­du 25. ob­ljet­ni­ce dr­žav­nos­ti Hr­vat­ske, a raz­log je za­bri­nu­tost za sta­nje žen­skih ljud­skih pra­va. Ne pri­hva­ća­mo ras­tu­će si­ro­ma­še­nje že­na i okol­nos­ti ra­da ko­je su sve vi­še na­lik na rop­ske. Žen­ska mre­ža Hr­vat­ske vi­še je pu­ta od iz­bo­ra po­nav­lja­la svo­je zah­tje­ve za osi­gu­ra­nje kva­li­tet­ni­jeg i dos­to­jans­tve­nog ži­vo­ta uz os­tva­ri­va­nje svih pra­va. “Na­ši zah­tje­vi su os­ta­li bez od­go­vo­ra, a na­še se or­ga­ni­za­ci­je smje­šta­ju u red onih udru­ga či­je fi­nan­ci­ra­nje tre­ba do­ki­nu­ti”, stoji u pi­smu pred­sjed­ni­ci, še­fu Sa­bo­ra Re­ine­ru i pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.