Sam­ci svug­dje pla­ća­ju vi­še po­re­za od rad­ni­ka s dje­com

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sam­ci su u svim zem­lja­ma u ne­po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju ne­go obi­te­lji s dje­com. U Bel­gi­ji po­rez­ni klin za sam­ce do­se­že 55,8% ukup­nih tro­ško­va ra­da. Auto­ri na­vo­de da u Bel­gi­ji već i sa­mac s pro­sječ­nom bru­to pla­ćom ula­zi u gor­nji po­rez­ni raz­red, gdje se na dio os­no­vi­ce pla­ća po­rez po sto­pi od vi­so­kih 50%. Ve­ći­na tran­zi­cij­skih ze­ma­lja ima ma­nji po­rez­ni pri­ti­sak na vi­so­ke pla­će, no ra­zvi­je­ne za­pad­ne dr­ža­ve ne bje­že od vi­so­kih sto­pa ali su one kod ve­ći­ne pri­mi­je­nje­ne na znat­no ve­ća pri­ma­nja. Hrvatska go­diš­nje od po­re­za na do­ho­dak pri­ku­pi oko 11 mi­li­jar­di ku­na i taj je no­vac pri­hod lo­kal­nih je­di­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.