Što je po­ka­za­lo is­tra­ži­va­nje Ins­ti­tu­ta Ivo Pi­lar

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U is­tra­ži­va­nju su ana­li­zi­ra­ne raz­li­ke u za­do­volj­stvu i kva­li­te­ti ži­vo­ta iz­me­đu sta­nov­ni­ka sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske i os­ta­lih di­je­lo­va zem­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.