Dubrovnik i Sam­sung za pro­jekt Smart City

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Pred­stav­ni­ci Gra­da i Du­bro­vač­ke ra­zvoj­ne agen­ci­je raz­go­va­ra­li su s pred­stav­ni­kom tvrt­ke Sam­sung Elec­tro­nics o su­rad­nji u pro­jek­tu Smart City, po­put kar­ti­ca jav­nog pri­je­vo­za ili du­bro­vač­kih mu­ze­ja te u part­ner­stvu za Du­bro­vač­ke ljet­ne iga­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.