Ni­na Ma­mić pu­šte­na na slo­bo­du jer je po­vu­če­na pri­ja­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ni­na Ma­mić, na­kon ne­ko­li­ko da­na pro­ve­de­nih u Re­me­tin­cu, iz­aš­la je ju­čer na slo­bo­du, a da ni­je mo­ra­la pla­ti­ti mi­li­jun ku­na jam­če­vi­ne ili do­če­ka­ti is­tek jed­no­mje­seč­nog is­traž­nog za­tvo­ra ko­ji joj je odre­đen. Ve­li­ki obrat do­go­dio se na­kon što je maj­ka nje­zi­na biv­šeg deč­ka, ko­ja ju je i pri­ja­vi­la zbog pri­jet­nje i na­met­lji­vog po­na­ša­nja, ju­čer od­lu­či­la po­vu­ći pri­ja­vu. S ob­zi­rom na to da je ri­ječ o dje­li­ma u ko­ji­ma se kaz­ne­ni pro­gon po­kre­će na zah­tjev ošte­će­ni­ka, pov­la­če­njem pri­ja­ve vi­še ne­ma pret­pos­tav­ki za pos­tu­pa­nje tu­ži­telj­stva, pri­op­ći­lo je tu­ži­telj­stvo. Zbog to­ga su na­kon za­pri­ma­nja zah­tje­va za pov­la­če­nje pri­ja­ve za­tra­ži­li od su­ca is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da da uki­ne is­traž­ni za­tvor Ni­ni Ma­mić, na­kon če­ga će od­lu­či­ti i o od­ba­ča­ju kaz­ne­ne pri­ja­ve. Ni­na Ma­mić je u Re­me­tin­cu za­vr­ši­la jer je u šest mje­se­ci obi­te­lji svog biv­šeg deč­ka pos­la­la 300 pri­je­te­ćih i uz­ne­mi­ru­ju­ćih SMS-ova.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.