Ban­ka­ri­ca Ma­mi­ći­ma oda­la taj­ne po­dat­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

I. P. te­re­ti se da je čla­nu obi­te­lji Ma­mić u svib­nju 2015. po­ka­za­la kak­ve je po­dat­ke o ban­kov­nim ra­ču­ni­ma tra­ži­lo tu­ži­telj­stvo ti­je­kom iz­vi­da iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Ban­ka­ri­ca I. P. (41) op­tu­že­na je zbog po­vre­de taj­nos­ti pos­tup­ka, a op­tuž­ni­cu je pro­tiv nje po­di­glo Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Za­gre­bu. Te­re­ti je se da je kao vo­di­te­lji­ca pos­lov­ni­ce Hypo ban­ke 13. svib­nja 2015., na­kon što je joj je nad­lež­no dr­žav­no od­vjet­niš­tvo dos­ta­vi­lo zah­tjev u ko­jem traži po­dat­ke o ra­ču­ni­ma po­je­di­nih oso­ba i s nji­ma po­ve­za­nih dru­šta­va, s tim zah­tje­vi­ma upoz­na­la oso­bu na ko­ju se oni od­no­se. A ta je oso­ba bi­la član obi­te­lji Ma­mić, jer je u to vri­je­me USKOK pro­vo­dio iz­vi­de pro­tiv Ma­mi­ća. Ko­ji mje­sec kas­ni­je, u sr­p­nju, uhi­će­ni su Zdrav­ko i Zo­ran Ma­mić, Da­mir Vr­ba­no­vić i po­rez­nik Mi­lan Per­nar pod sum­njom da su iz Di­na­ma iz­vuk­li oko 100 mi­li­ju­na ku­na, a ta je is­tra­ga okon­ča­na op­tuž­ni­com ko­ja još ni­je pra­vo­moć­na. I. P. te­re­ti se da je Ma­mi­ći­ma po­ka­za­la kak­ve po­dat­ke o nji­ho­vim ra­ču­ni­ma tu­ži­telj­stvo traži ia­ko je bi­la upo­zo­re­na da je suk­lad­no ZKP-u pos­tu­pa­nje ti­je­kom iz­vi­da taj­no. Is­to ta­ko bi­la je upo­zo­re­na i da je duž­na kao taj­nu ču­va­ti sve či­nje­ni­ce i po­dat­ke ko­je je doz­na­la kao i da je oda­va­nje taj­ne kaz­ne­no dje­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.