Ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma 585 mil. ku­na za pro­jek­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn

Raz­ma­tra­ju se i no­va 332 pro­jek­ta, za ko­je su pri­jav­lje­ne inves­ti­ci­je ve­će od 14 mi­li­jar­di ku­na, a na ko­ji­ma bi se za­pos­li­lo 8800 rad­ni­ka jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva i obr­ta pred­sta­vi­lo je ju­čer pro­jek­te po­du­zet­ni­ka ko­ji su os­tva­ri­li sta­tus ko­ris­ni­ka pot­po­re za ula­ga­nje na te­me­lju Za­ko­na o po­ti­ca­nju ula­ga- nja u ukup­noj vri­jed­nos­ti od 585,4 mi­li­ju­na ku­na, a po­mo­ći će u otva­ra­nju 827 rad­nih mjes­ta. Mu­ra­plast iz Ko­to­ri­be, ZMH Hor­vat, Span i To­ner, sa­mo su ne­ke od njih ko­je po­s­ljed­njih go­di­na di­žu pro­fi­te i pro­izvod­nju, a ia­ko će se glav­ni­na, od­nos­no 52 pos­to sred­sta­va po­tro­ši­ti u Za­gre­bu, ne za­os­ta­ju pu­no ni Me­đi­mur­ska, Va­ra­ždin­ska ili Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­ja, ču­lo se ju­čer, kao i da se već sad u raz­ma­tra­nju i no­va 332 pro­jek­ta ukup­no pla­ni­ra­nih inves­ti­ci­ja od 14 mi­li­jar­di ku­na, ko­ji bi za­pos­li­li još 8800 lju- di. Naj­vi­še ih je iz me­tal­sko-pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je, 16%, drv­ne in­dus­tri­je 12%, ICT-ija, pre­hram­be­ne in­dus­tri­je, gu­me i plas­ti­ke, a da ulo­že­ne pot­po­re već da­ju re­zul­ta­te po­t­vr­đu­ju iz Mu­ra­plas­ta ko­ji je već u dru­gom inves­ti­cij­skom cik­lu­su, za­hva­lju­ju­ći Za­ko­nu o po­ti­ca­nju ula­ga­nja. Pr­vim pro­jek­tom od 51 mil. ku­na za­pos­li­li su 41 oso­bu, dok će dru­gim, vri­jed­nim 94 mi­li­ju­na ku­na, do kra­ja 2018. bi­ti za­pos­le­no još njih 53. Tvrt­ka ra­di po­li­eti­len­ske fil­mo­ve za in­dus­tri­ju pi­ća, Jam­ni­cu, Co­ca Co­lu, dm, Mul­ler, po­li­eti­len­ske vre­ći­ce, flek­si­bil­nu am­ba­la­žu, a ove su go­di­ne i u pos­lu s pa­pir­na­tim vre­ći­ca­ma. La­ni su ima­li 259 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, a 74% pro­izvod­nje lan­si­ra­ju u Nje­mač­ku, Ni­zo­zem­sku... Span ko­ji je jed­na od na­ših naj­bo­ljih do­ma­ćih IT tvrt­ki la­ni je ima­la 220 mil. ku­na pri­ho­da, a vi­še od 50% pro­izvo­da, sof­tve­ra i slič­no, iz­vo­ze, čak i u Tur­k­me­nis­tan, ka­zao je di­rek­tor i os­ni­vač Nikola Duj­mo­vić. Već u ovoj go­di­ni pla­ni­ra­ju pri­ho­de od 300 mil. kn, a u 2014. su iz­no­si­li 180 mil. kn.

Nikola Duj­mo­vić Di­rek­tor i os­ni­vač Spa­na u 2016. pri­ho­de od sof­tve­ra pla­ni­ra po­di­ći na 300 mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.