Od ZOO-a traži 16.000 ku­na jer mu je ze­bra od­griz­la prst

Želj­ko Pet­ko tu­žio za­gre­bač­ki zvje­ri­njak zbog ne­sre­će iz 2014.

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net

Žu­pa­nij­ska Zak­la­da Is­kra uru­či­la je 30 ovo­go­diš­njih na­gra­da na­da­re­nim uče­ni­ci­ma Si­sač­ko-mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je. Po 5000 ku­na do­bi­li su Do­ri­jan i Vi­lim Len­dvaj, Fi­lip Be­ne­ta te Pe­tra Šket iz Po­po­va­če, Te­na Um­lje­no­vić, Lu­ka To­mi­nac, An­to­nio Ma­to­še­vić, Ema Smi­lja­nić, Ma­tej Đu­da­rić, Ko­ri­na Pri­bi­če­vić i Lor­na Obu­ći­na iz Si­ska, An­to­nio Ozi­mec iz Gor­nje Gra­če­ni­ce, Se­bas­ti­an De­be­ljak, Re­bec­ca Bje­la­no­vić, An­to­nio Ka­tu­šić i Ka­tja Gru­jić iz Nov­ske, Mar­ko Martinović iz Ra­ji­ća, Da­ni­ela Ivan­ko­vić, Bo­jan Ku­ri­dža, Re­na­to Čiž i Lu­ka Pe­njin iz Ku­ti­ne, Kla­ra i Ma­ri­ja Ćo­sić te Ma­tea Du­jić iz Li­pov­lja­na, Tea Har­če­vić, Fi­lip Ra­de­nić, Ivan Ora­bo­vić i La­na Su­čec iz Pe­tri­nje, Mic­hae- Spli­ća­ni­na je ze­bra iz­ne­na­di­la na­kon što je gur­nuo ru­ku kroz otvor ka­ve­za. Tvr­di da ni­je bi­lo ni­kak­va upo­zo­re­nja Mar­ti­na Bu­to­rac Spli­ća­nin Želj­ko Pet­ko (49) tu­žio je na Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du za­gre­bač­ki Zo­olo­ški vrt i traži nak­na­du šte­te od 16.000 ku­na jer mu je pri­li­kom obi­telj­skog po­sje­ta u ko­lo­vo­zu 2014. go­di­ne ze­bra od­griz­la dio ma­log pr­sta li­je­ve ru­ke. – Pri­je me­ne je, ko­li­ko sam vi­dio, dos­ta po­sje­ti­te­lja gu­ra­lo ru­ku u ze­brin ka­vez i di­ra­lo je pa sam to že­lio uči­ni­ti i ja. I mo­ja dje­ca su to uči­ni­la pri­je me­ne kroz otvor ko­ji se na­la­zi na vra­ti­ma ka­ve­za. Bu­du­ći da ni­je bi­lo ni­kak­vog nat­pi­sa da se to ne smi­je uči­ni­ti, i ja sam gur­nuo ru­ku – pri­sje­ća se Pet­ko po­sje­ta ko­ji će si­gur­no pam­ti­ti ci­je­li ži­vot.

“No­vac ni­je naj­važ­ni­ji. Ako do­bi­jem spor, ku­pit ću ba­le si­je­na i na­hra­ni­ti ze­bre”

Ni­su se ni is­pri­ča­li

Ono što je us­li­je­di­lo ka­da je gur­nuo ru­ku u ze­brin ka­vez ni­ka­ko ni­je oče­ki­vao jer ži­vo­ti­nja, ka­ko tvr­di, uop­će ni­je iz­gle­da­la uz­ne­mi­re­no i agre­siv­no. – Pri­bli­ži­la mi se i od­griz­la mi ko­mad pr­sta. Bu­du­ći da je prst ja­ko kr­va­rio, oti­šao sam u bol­ni­cu gdje su mi sa­ni­ra­li ra­nu i am­pu­ti­ra­li ko­mad pr­sta. Ma ne kri­vim ja be­šti­ju, ze­bra je oči­to tra­ži­la hra­nu u mo­joj ru­ci, si­gur­no ni­je bi­la ri­ječ o na­pa­du – pri­ča Pet­ko te po­jaš­nja­va ka­ko je zbog am­pu­ti­ra­nog dijela pr­sta mo­rao pres­ta­ti svi­ra­ti gi­ta­ru pa sad svi­ra bas. Ia­ko zbog ugri­za is­pr­va ni­je na­mje­ra­vao tu­ži­ti Zo­olo­ški vrt, ipak je pro­mi­je­nio miš­lje­nje jer mu se, ka­ko tvr­di, dje­lat­ni­ci ni­su ni is­pri­ča­li. – Osim što ni­su iz­ra­zi­li ni­kak­vo ža­lje­nje zbog do­ga­đa­ja, ni­su ni za­tvo­ri­li ru­pu u ka­ve­zu pa po­sje­ti­te­lji i da­lje mo­gu gu­ra­ti ru­ke. Sa­da čak tvr­de i da je ti­je­kom na­šeg po­sje­ta na ka­ve­zu sta­jao nat­pis “Mo­li­mo ne di­raj­te ze­bru jer gri­ze”. Nat­pi­sa si­gur­no ni­je bi­lo, a to mo­gu do­ka­za­ti i fo­to­gra­fi­ja­ma – tvr­di Spli­ća­nin. Pri­je po­di­za­nja tuž­be pu­tem svo­jeg od­vjet­ni­ka obra­tio se Zo­olo­škom vr­tu ka­ko bi po­ku­ša­li mir­no ri­je­ši­ti spor sma­tra­ju­ći da se dje­lat­ni­ci ni­su do­volj­no po­bri­nu­li za si­gur­nost, a u do­pi­su je na­gla­sio ka­ko su pri­je nje­ga ze­bru di­ra­li i dru­gi po­sje­ti­te­lji, i to uglav­nom

BOR­NA FI­LIĆ/PIXSELL

I dru­gi su je di­ra­li Spli­ća­nin Želj­ko Pet­ko tvr­di da su pri­je nje­ga ze­bru kroz otvor na ka­ve­zu di­ra­li i dru­gi po­sje­ti­te­lji Da­vor­ka Malj­ko­vić Biv­ša rav­na­te­lji­ca ka­že da se ZOO dr­žao svih pra­vi­la za­šti­te po­sje­ti­te­lja Želj­ko Pet­ko ka­že da je zbog am­pu­ti­ra­nog dijela ma­log pr­sta mo­rao pres­ta­ti svi­ra­ti gi­ta­ru pa sad svi­ra bas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.