Še­fi­ca ra­ču­no­vod­stva no­va di­rek­to­ri­ca To­pla­ne

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (sb)

la Bat­ko­vić iz Vo­lo­de­ra te An­drej Mi­tić iz Dvo­ra. Oni su na­gra­de zas­lu­ži­li od­lič­nim re­zul­ta­ti­ma na dr­žav­nim i me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma. – Dra­go mi je što Žu­pa­ni­ja oda­je priz­na­nje za us­pje­he iz zna­nja te umjet­nič­kih gra­na, a ne sa­mo da se po­ti­če spor­ta­še i slič­no – rek­la je Tea Har­če­vić, od­lič­na uče­ni­ca SŠ Pe­tri­nja, pr­va­ki­nja na na­tje­ca­nji­ma iz bi­olo­gi­je i ma­te­ma­ti­ke, dru­ga iz hr­vat­skog je­zi­ka i tre­ća iz fi­zi­ke. I Siš­čan­ka Te­na Um­lje­no­vić, ko­ja je za­vr­ši­la 8. raz­red OŠ “22. lip­nja”, na­gra­du je do­bi­la dru­gu go­di­nu za­re­dom. – Bi­la sam pr­vo­na­gra­đe­na u Hr­vat­skoj u mo­de­lar­skoj li­gi i dra­go mi je za ovak­ve na­gra­de ko­je su po­ti­caj i za ne­ke ma­nje po­pu­lar­ne pred­me­te – go­vo­ri Te­na.

Di­plo­mi­ra­na eko­no­mis­ti­ca Iva­na Fo­čić pos­ta­la je, od­lu­kom Nad­zor­nog od­bo­ra tvrt­ke, no­va di­rek­to­ri­ca kar­lo­vač­ke Grad­ske to­pla­ne u ko­joj ra­di od 1997. go­di­ne. Do­ne­dav­na ru­ko­vo­di­te­lji­ca eko­nom­sko-fi­nan­cij­ske i ra­ču­no­vod­stve­ne služ­be, za­mi­je­ni­la je na di­rek­tor­skom mjes­tu Inos­la­va Lat­ko­vi­ća ko­ji je, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, pos­tao teh­nič­ki di­rek­tor tvrt­ke. Zbog če­ga je iz­ne­na­da doš­lo do smje­ne na vr­hu kar­lo­vač­kog to­pli­na­ra, tvrt­ka još ni­je objas­ni­la.

Do­bit­ni­ce Tea Har­če­vić (go­re) i Te­na Um­lje­no­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.