Kod ku­će or­ga­ni­zi­rao za­bra­nje­ni Texas Hol­dem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Po­li­ci­ja je kaz­ne­no pri­ja­vi­la 57-go­diš­nja­ka ko­ji je u svo­joj ku­ći u Pe­tri­nji od po­čet­ka 2015. do lip­nja ove go­di­ne or­ga­ni­zi­rao, pri­pre­mao i pro­mi­cao ne­do­pu­šte­nu kar­ta­šku igru na sre­ću Texas Hol­dem. U nje­go­voj ku­ći, uz po­ker apa­ra­te te pro­fe­si­onal­ni stol za igru, sto­li­ce-fo­te­lje, mje­šač ka­ra­ta..., pro­na­đen je i pi­štolj ruč­ne iz­ra­de tzv. ku­bu­ra i 12 pri­pa­da­ju­ćih pa­tro­na. Za­ra­dio je kaz­ne­ne pri­ja­ve zbog ne­do­pu­šte­nog po­sje­do­va­nja, iz­ra­de i na­bav­lja­nja oruž­ja i eks­plo­ziv­nih tva­ri te ne­do­pu­šte­ne igre na sre­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.