EU nas je iz­ne­vje­rio, mo­ra­mo iz­a­ći, on se ne mo­že pro­mi­je­ni­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Imi­gra­ci­ja, ka­ko iz os­ta­lih dr­ža­va EU ta­ko i iz tre­ćih dr­ža­va, kao i ve­li­ki no­vac ko­ji se sli­je­va u Bruxelles, glav­ni su ar­gu­men­ti za od­la­zak iz ne­sa­vr­še­ne Eu­rop­ske uni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.