Uhi­će­ni mu­ška­rac imao je laž­ni po­jas s eks­plo­zi­vom

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (h)

Mu­ška­rac zbog ko­je­ga je u Bruxel­le­su ju­čer ogla­še­na bom­ba­ška pri­jet­nja no­sio je laž­ni po­jas s eks­plo­zi­vom. Po­li­ci­ja je bi­la blo­ki­ra­la po­dru­čje oko tr­go­vač­kog cen­tra City2 u glav­noj tr­go­vač­koj uli­ci u sre­di­štu Bruxel­le­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.