Grč­ka do­bi­la se­dam mi­li­jar­di eura za du­go­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (h)

Grč­ka je ju­čer iz pa­ke­ta me­đu­na­rod­ne fi­nan­cij­ske po­mo­ći do­bi­la se­dam mi­li­jar­di eura, na­kon po­zi­tiv­nog iz­vješ­ća o na­pret­ku u pro­ved­bi re­for­mi. – Grč­ka je na pra­vom pu­tu. Ap­so­lut­no sam za­do­vo­ljan – ko­men­ti­rao je u Ate­ni pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­ude Jun­c­ker.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.