Bri­ta­nac priz­nao da je htio ubi­ti Trum­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (h)

Mic­ha­el Ste­ven San­d­ford, 19- go­diš­nji Bri­ta­nac, uhi­ćen proš­log vi­ken­da jer je po­ku­šao ote­ti pi­štolj po­li­caj­cu na sku­pu re­pu­bli­kan­skog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta Do­nal­da Trum­pa u Las Ve­ga­su, re­kao je is­tra­ži­te­lji­ma da je že­lio ubi­ti Trum­pa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.