HT do­ni­ra i sti­pen­di­ra ra­zvoj STEM struč­nja­ka

To su pos­lo­vi bu­duć­nos­ti, ka­že Ma­ri­ja Fel­kel, čla­ni­ca upra­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ta­nja Ivan­čić

Po­tre­ba za za­poš­lja­va­njem STEM struč­nja­ka ras­te, no u Hr­vat­skoj in­te­res mla­dih za upi­si­va­nje pri­ro­dos­lov­nih fa­kul­te­ta ne pra­ti taj trend teh­no@ve­cer­nji.net Vje­šti­ne iz zna­nos­ti, teh­no­lo­gi­je, in­že­njer­stva i ma­te­ma­ti­ke ili, kra­će, STEM po­dru­čja iz­nim­no su važ­ne jer će one uglav­nom či­ni­ti pos­lo­ve bu­duć­nos­ti. Hr­vat­ski Te­le­kom sto­ga je od­lu­čio po­ra­di­ti na po­pu­la­ri­za­ci­ji STEM-a, a o to­me što su sve po­kre­nu­li ne bi li obra­zo­va­li struč­nja­ke i za­dr­ža­li ih na “do­ma­ćem te­re­nu” raz­go­va­ra­li smo s Ma­ri­jom Fel­kel, čla­ni­com upra­ve HT-a i glav­nom di­rek­to­ri­com za ljud­ske re­sur­se.

Hr­vat­ski Te­le­kom od­lu­čio je ak­tiv­no su­dje­lo­va­ti u po­ti­ca­nju i edu­ci­ra­nju mla­dih na po­dru­čju STEM-a u Hr­vat­skoj?

HT je je­dan od naj­ve­ćih pos­lo­da­va­ca na STEM po­dru­čju u Hr­vat­skoj. Sa­mim ti­me svjes­ni smo i ulo­ge ko­ju ima­mo u ra­zvo­ju hr­vat­skog druš­tva i gos­po­dar­stva. Po­tre­ba za za­poš­lja­va­njem STEM struč­nja­ka sva­kod­nev­no ras­te u svi­je­tu i kod nas, no u Hr­vat­skoj in­te­res mla­dih za upi­si­va­nje pri­ro­dos­lov­nih fa­kul­te­ta i oda­bi­ra ka­ri­je­ra u tom po­dru­čju na­ža­lost ne pra­ti taj trend. Kao kom­pa­ni­ja že­li­mo po­ka­za­ti da mla­di struč­nja­ci ne mo­ra­ju oti­ći u ino­zem­s­tvo ka­ko bi os­tva­ri­li svo­je po- slov­ne i pro­fe­si­onal­ne am­bi­ci­je. Za­to smo pre­uze­li vr­lo ak­tiv­nu ulo­gu u pro­mo­vi­ra­nju te gra­ne obra­zo­va­nja.

Što ste sve po­kre­nu­li?

Po­kre­nu­li smo dva STEM pro­jek­ta za ko­je vje­ru­je­mo da će u ko­nač­ni­ci re­zul­ti­ra­ti ra­zvo­jem struč­nja­ka ko­ji će nas­ta­vi­ti svo­je ka­ri­je­re u Hr­vat­skoj. Je­dan je lo­gi­čan ra­zvoj na­šeg tra­di­ci­onal­nog go­diš­njeg do­na­cij­skog na­tje­ča­ja „Za­jed­no smo ja­či“, a dru­gi je STEM HUB, pro­gram ula­ga­nja u ra­zvoj naj­us­pješ­ni­jih stu­de­na­ta STEM fa­kul­te­ta.

Do­na­ci­jom Za­jed­no smo ja­či od­lu­či­li ste ove go­di­ne iz­daš­ni­je po­tak­nu­ti dva pro­jek­ta, o če­mu je ri­ječ?

Ta­ko je, na na­tje­čaj je sti­glo 39 pri­jav­lje­nih pro­je­ka­ta, a do­na­ci­je od po 350 ti­su­ća ku­na osvo­ji­la su dva iz­u­zet­no kva­li­tet­na pro­jek­ta ko­ji će, vje­ru­jem, po­dig­nu­ti kva­li­te­tu obra­zo­va­nja os­nov­no­ško­la­ca u po­dru­čju STEM-a. U ka­te­go­ri­ji Zna­nost po­bjed­nik je pro­jekt “Cam­pus” As­tro­nom­skog druš­tva Viš­njan, a u ka­te­go­ri­ji No­ve teh­no­lo­gi­je pr­vo je mjes­to osvo­jio pro­jekt “Internet of Thin­gs u hr­vat­skim os­nov­nim ško­la­ma 2016.” Ins­ti­tu­ta za ra­zvoj i ino­va­tiv­nost mla­dih. Že­li­mo upo­zo­ri­ti na važ­nost kva­li­tet­nog i prak­tič­nog obra­zo­va­nja bu­du­ćih ge­ne­ra­ci­ja mla­dih struč­nja­ka u pri­ro­dos­lov­nim po­dru­čji­ma. Oba su pro­jek­ta pre­poz­na­ta kao naj­bo­lja u oba se­lek­cij­ska kru­ga – pr­vo iz­bo­rom za­pos­le­ni­ka HT gru­pe na in­tra­net- stra­ni­ca­ma, a po­tom i fi­nal­nom se­lek­ci­jom struč­nog ži­ri­ja.

Pred­sta­vi­te nam pro­jek­te, ko­li­ko će dje­ce obu­hva­ti­ti i što oče­ku­je­te od njih?

Do­na­ci­jom Za­jed­no smo ja­či po­du­pi­re­mo pro­jek­te Cam­pus i Internet of Thin­gs pro­fe­si­onal­ne am­bi­ci­je

“Cam­pus” će uklju­či­va­ti sus­tav ra­di­oni­ca, ško­la i kam­po­va za uče­ni­ke os­nov­nih i sred­njih ško­la i raz­nih ak­tiv­nos­ti ve­za­nih za STEM. Za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji, ra­di­oni­ce će mo­ći pri­mi­ti do 450 dje­ce, što je čak tros­tru­ko vi­še ne­go do sa­da. As­tro­nom­sko druš­tvo i jed­na od naj­pro­duk­tiv­ni­jih zvjez­dar­ni­ca svi­je­ta pro­jekt su ra­zvi­li u sklo­pu Znans­tve­no-edu­ka­cij­skog cen­tra Viš­njan, a iz­nos do­bi­ven na ovom na­tje­ča­ju utro­šit

STEM HUBom že­li­mo stvo­ri­ti ak­tiv­nu aka­dem­sko­gos­po­dar­sku za­jed­ni­cu

će i na opre­ma­nje in­ter­dis­ci­pli­nar­nog la­bo­ra­to­ri­ja za bi­olo­gi­ju, ke­mi­ju i as­tro­bi­olo­gi­ju u sklo­pu kam­pa. „Internet of Thin­gs u hr­vat­skim os­nov­nim ško­la­ma 2016.” već će u pr­voj fa­zi oku­pi­ti pe­de­se­tak ško­la i go­to­vo 750 uče­ni­ka. Pro­jekt će omo­gu­ći­ti ra­zvi­ja­nje uče­nič­kog i nas­tav­nič­kog po­ten­ci­ja­la u po­dru­čju ro­bo­ti­ke kroz Cro­ati­an Ma­kers ro­bo­tič­ku li­gu, gdje će naj­mla­đe ge­ne­ra­ci­je uči­ti na­pred­ne kon­cep­te auto­ma­ti­ke i ra­zvi­ja­ti svo­je in­for­ma­tič­ke vje­šti­ne na prak­ti­čan, za­ba­van i cje­lo­vit na­čin.

Što je HT-ov STEM HUB? Ko­li­ko će­te stu­de­na­ta sti­pen­di­ra­ti u ovim po­dru­čji­ma?

STEM HUB je in­ku­ba­tor za po­ti­ca­nje ra­zvo­ja vje­šti­na u STEM-u, ko­jim že­li­mo stvo­ri­ti ak­tiv­nu aka­dem­sko-gos­po­dar­sku za­jed­ni­cu mla­dih struč­nja­ka iz pri­ro­dos­lov­nog i znans­tve­nog po­dru­čja. U tom smis­lu po­kre­nu­li smo ci­je­li niz ak­tiv­nos­ti za stu­den­te ko­ji ima­ju pri­li­ku ra­di­ti na teh­no­lo­ški naj­na­pred­ni­jim pro­jek­ti­ma u Hr­vat­skoj, me­đu ko­ji­ma su „smart city” rje­še­nja, sus­tav pro­ši­re­ne stvar­nos­ti, ro­bo­ti­ka i in­te­li­gent­ni kon­trol­ni sus­ta­vi. Stu­den­ti za­vr­š­ne go­di­ne mo­gu apli­ci­ra­ti za nov­ča­nu sti­pen­di­ju, a bit će im do­di­je­ljen i struč­ni men­tor HT-a ko­ji će po­mo­ći oko pro­fe­si­onal­nog us­mje­re­nja i oda­bi­ra struč­ne te­me. Osim pri­li­ke da svo­je zna­nje pri­mje­nju­ju u prak­si, pu­tem raz­li­či­tih edu­ka­ci­ja i ra­di­oni­ca iz ko­mu­ni­ka­cij­skih i pos­lov­nih vje­šti­na, stu­den­te će­mo do­dat­no pri­pre­mi­ti za sna­la­že­nje u pos­lov­nom svi­je­tu na­kon di­plo­me, a naj­bo­ljim čla­no­vi­ma STEM HUB-a. Pr­vi part­ner u to­me nam je Fa­kul­tet elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva u Za­gre­bu. STEM HUB uklju­ču­je sti­pen­di­je, ljet­ne prak­se, struč­na pre­da­va­nja iz po­dru­čja soft skil­l­sa, su­dje­lo­va­nje stu­de­na­ta na pro­jek­ti­ma kom­pa­ni­je, a u ko­nač­ni­ci i nji­ho­vo za­poš­lja­va­nje u HT-u.

Pla­ni­ra­te li i dru­ge fa­kul­te­te uklju­či­ti u STEM HUB?

U in­ten­ziv­nim smo raz­go­vo­ri­ma s Fa­kul­te­tom or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke (FOI) iz Va­ra­ždi­na gdje pla­ni­ra­mo su­rad­nju i pred­stav­lja­nje STEM HUB-a, a in­te­res po­ka­zu­ju i dru­gi fa­kul­te­ti i obra­zov­ne ins­ti­tu­ci­je. Pro­jekt je dio du­go­roč­ne stra­te­gi­je ula­ga­nja u ra­zvoj na­še kom­pa­ni­je, a pla­ni­ra­mo ga kon­ti­nu­ira­no ra­zvi­ja­ti i na­do­gra­đi­va­ti.

Ko­li­ko va­ši za­pos­le­ni­ci su­dje­lu­ju u ak­tiv­nos­ti­ma u po­ti­ca­nja STEM pro­je­ka­ta?

Je­dan od bit­nih pre­du­vje­ta ko­je smo tra­ži­li već u pri­ja­vi pro­je­ka­ta je da pro­jek­ti u re­ali­za­ci­ji uklju­če HT kao part­ne­ra kroz eks­per­ti­zu i vri­je­me nje­go­vih za­pos­le­ni­ka. Na­ši su za­pos­le­ni­ci struč­nja­ci u svo­jim po­dru­čji­ma, no i ak­tiv­no vo­lon­ter­ski uklju­če­ni u ži­vot lo­kal­nih za­jed­ni­ca, pa je ta inicijativa doš­la od njih. U su­rad­nji s part­ne­ri­ma na pro­jek­tu pla­ni­ra­mo njih, ali i na­še čla­no­ve STEM HUB-a uklju­či­ti u re­ali­za­ci­ju – kao men­to­re, mo­ti­va­to­re i tre­ne­re. Dio je to za­okru­že­ne pri­če stva­ra­nja ak­tiv­ne aka­dem­sko-gos­po­dar­ske za­jed­ni­ce ko­ja će pri­do­ni­je­ti bo­ljoj edu­ka­ci­ji bu­du­ćih na­ra­šta­ja kroz prak­su.

Stu­den­ti za­vr­š­ne go­di­ne mo­gu se na­tje­ca­ti za nov­ča­nu sti­pen­di­ju, a do­bit će i men­to­ra HT-a Pla­ni­ra­mo su­rad­nju s FOI-jem iz Va­ra­ždi­na, a in­te­res za STEAM HUB po­ka­zu­ju i dru­gi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.