NO­GO­MET I PO­LI­TI­KA SA­MO SU DNO NA­ŠEG METEŽA

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Opet se po­ka­za­lo da su no­go­met i po­li­ti­ka u Hr­vat­skoj naj­važ­ni­ji. I k to­me, da su za­pra­vo “dvi­je spo­je­ne po­su­de”. Dok se zbog na­ših po­li­tič­kih ap­sur­da vlast “va­lja uli­ca­ma”, u no­go­me­tu zbog du­go­go­diš­njih po­li­tič­kih “gri­je­ha ne­či­nje­nja” za­pra­vo vla­da “za­kon uli­ce”. Kod nas su se ne­ke na­vi­jač­ke sku­pi­ne s vre­me­nom pre­tvo­ri­le u hu­li­gan­ske ban­de, dos­pjev­ši u Fran­cu­sku kao pro­gra­mi­ra­na ru­lja. Sa­mo je u zem­lji ins­ti­tu­ci­onal­nog ne­re­da, gdje i ne­ma vlas­ti, po­put na­še, mo­gu­će da na­vi­jač­ki div­lja­ci do­bi­ju do­pu­šte­nje da iz­a­đu iz Hr­vat­ske i dos­pi­ju u Fran­cu­sku. Ni Francuzi se ni­su po­ka­za­li bo­lji­ma od nas prem­da ne­ma­ju HDZ. Kao da su glu­mi­li ure­đe­nu dr­ža­vu, jav­no si utva­ra­ju­ći da sve dr­že pod nad­zo­rom. Po­ka­za­li su svu ne­moć li­be­ral­ne dr­ža­ve ko­joj je “slo­bo­da po­je­din­ca” važ­ni­ja i od re­da i skr­bi za op­će do­bro! Fe­ti­ši­za­ci­ja” ljud­skih pra­va” i kult “po­li­tič­ke ko­rek­t­nos­ti” i na sta­di­onu su od­ni­je­li po­bje­du. Za­pra­vo su na­ši hu­li­ga­ni na­kon Hr­vat­ske, po­bi­je­di­li i fran­cu­sku dr­ža­vu. Kao što su i kod nas is­ko­ris­ti­li bez­vlaš­će i sve ap­sur­de ne­če­ga što sa­mo se­be pre­uzet­no dr­ži vlaš­ću i dr­ža­vom. Shva­ti­li su da u dr­ža­vi u ko­joj dio vlas­ti dje­lu­je kao opor­ba svo­me po­li­tič­kom part­ne­ru i, gdje vlast sa­ma ru­ši svo­ju Vla­du, za­pra­vo ne­ma ni vlas­ti ni dr­ža­ve. Da je dr­žav­na vlast funk­ci­oni­ra­la, na­ši hu­li­ga­ni ne bi dos­pje­li ni do hr­vat­ske gra­ni­ce, a ka­mo­li do Fran­cu­ske. Ne sa­mo HDZ ne­go i sa­ma Hrvatska već su ne­ko­li­ko mje­se­ci ta­oci To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. For­mal­no naj­ja­ča stran­ka ne usu­di ga se smi­je­ni­ti, a ci­je­la ga je Hrvatska pri­si­lje­na tr­pje­ti. Za­pra­vo je jad­na dr­ža­va ko­ju on još od iz­bo­ra dr­ži kao ta­oca. Od tak­ve je dr­ža­ve još jad­ni­ja sa­mo stran­ka ko­joj je šef. A i pred­sjed­ni­kom HDZ-a je pos­tao na po­li­tič­ki za­ču­dan na­čin, vr­lo br­zo na­kon što mu je po­vra­tak u stran­ku omo­gu­ći­la ta­daš­nja HDZ- ova pred­sjed­ni­ca Ja­dran­ka Ko­sor. Ne­kim ča­rob­nim po­li­tič­kim in­že­nje­rin­gom pos­tao je stra­nač­kim moć­ni­kom No. 1, no ipak, us­pr­kos toj ču­dom ste­če­noj mo­ći, ni­je pos­tao i sve­moć­nim. Prem­da mu se že­na ne zo­ve ni Da­li­la ni Ju­di­ta ni­ti je on mit­ski ili bi­blij­ski ju­nak, ona ga je ipak ko­šta­la po­li­tič­ke gla­ve. Ta­ko da je nje­gov du­go­go­diš­nji po­li­tič­ki men­tor Sti­pe Me­sić za­ci­je­lo bio u pra­vu ka­da je, na­kon ot­kri­ća afe­re Kon­zul­tan­ti­ca, re­kao da je To­mis­lav Ka­ra­mar­ko po­li­tič­ki mr­tav sa­mo da on to još ne zna. Ka­ra­mar­ko je uis­ti­nu već du­go po­li­tič­ki zom­bi. Je­di­no tu či­nje­ni­cu ni­ka­ko da shva­te HDZ-ovi lu­me­ni. Dok oni to shva­te, Hrvatska će pos­ta­ja­ti sve bes­pri­zor­ni­jom. Sli­ka iz Fran­cu­ske pos­tat će nje­zi­na naj­re­al­ni­ja fo­to­gra­fi­ja. Da nam je vlast bo­lja, si­gur­no bi nam i na­vi­ja­či bi­li ulju­đe­ni i pris­toj­ni, a ne be­sram­ni i bru­tal­ni pri­mi­tiv­ci. Oni su sa­mo eg­zem­pla­ri na­ših bu­da­la­šti­na, na­šeg eko­nom­skog i po­li­tič­kog ka­osa. No­go­met i po­li­ti­ka su sa­mo dno to­ga meteža.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.