Ko­ji su mo­ti­vi za po­di­la­že­nje raz­boj­niš­tvu?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Igor Pa­sec­ky či­ta­telj iz Za­gre­ba

Na­kon div­lja­nja raz­boj­ni­ka na utak­mi­ci Hr­vat­ske i Če­ške u pr­vi mah se uči­ni­lo da će se ne­što po­če­ti mi­je­nja­ti u na­či­nu na ko­ji se tre­ti­ra raz­boj­niš­tvo u Hr­vat­skoj, ogla­si­la se Pred­sjed­ni­ca, a i svi ko­ji su se jav­lja­li do­ga­đa­je su osu­đi­va­li, zah­ti­je­va­li hit­nu re­ak­ci­ju i na­kon to­ga po­mis­liš ako se to mo­ra­lo do­go­di­ti da bi se re­agi­ra­lo i da bi se po­če­li pov­la­či­ti od­luč­ni po­te­zi po­mis­lih pa haj­de ne­ka smo i to vi­dje­li, ali... Pres­pa­va­li smo noć i on­da u no­vi­na­ma pri­ča pos­ta­je dru­ga­či­ja. Div­lja­nje se osu­đu­je, ali kre­će pri­ča o od­go­vor­nos­ti Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za, Šu­ke­ra, Ma­mi­ća. Vi­dim osim no­vi­na­ra tu pri­ču pri­ča­ju i ne­ki mi­nis­tri. Ju­če­raš­nja na­da bi­la je uza­lud, opet se sve vra­ća na sta­ro, pro­blem ni­su div­lja­ci, raz­boj­ni­ci ili ka­ko god ho­će­te ih na­zva­ti, već oni su is­pro­vo­ci­ra­ni HNS-om, Šu­ke­rom i Ma­mi­ćem. Opet ide pri­ča o to­me da tre­ba mi­je­nja­ti ru­ko­vod­stvo sa­ve­za, Ma­mi­ća valj­da do­ži­vot­no osu­di­ti, a i Šu­ke­ra jer ni­je si dao tru­da eli­mi­ni­ra­ti Ma­mi­ća. Ni­je važ­no što je Ma­mić pod is­tra­gom bio ko­li­ko pu­ta, da je bio hap­šen, ali ba­rem za sa­da ni­je osu­đen, a do­tle vje­ro­jat­no ni­je ni za što ni­ti kriv. Opet to uop­će i, po­no­vi­ti ću, uop­će ni­je važ­no jer za to što se do­go­di­lo ne pos­to­ji ni­kak­vo i baš ni­ka­vo oprav­da­nje, ni­kak­va i baš ni­kak­va ola­kot­na okol­nost. Zar se raz­boj­niš­tvom, div­lja­njem, sra­mo­će­njem zem­lje u Svi­je­tu (valj­da je ne­ko­me od me­di­ja i po­li­ti­ča­ra i to cilj) tra­že pro­mje­ne u ru­ko­vod­stvu ne­ke or­ga­ni­za­ci­je i smje­ne lju­di iz is­te. Zar se to ta­ko ra­di u de­mo­kra­ci­ji? Ko­li­ko lu­di­lo ide da­le­ko go­vo­ri inicijativa “nev­la­di­nih udru­ga” (kak­ve su to udru­ge i kak­ve ci­lje­ve zas­tu­pa­ju?) o to­me da pje­sma “Li­je­pa li si” ne bu­de him­na no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je. Inicijativa ko­jom su iš­li pre­ma UEFI. Je­su li div­lja­nje u Fran­cu­skoj i ova inicijativa proizvod is­te ku­hi­nje? Zar ne­ko tko je to po­kre­nuo ne zas­lu­žu­je da se i nji­me po­za­ba­ve ne­ke služ­be, zar ne za­vre­đu­je da se sve do­ta­ci­je uki­nu za te ko­ji to ra­de? Zar to is­to ni­je sra­mo­će­nje dr­ža­ve? No, vra­ti­mo se div­lja­nju u Fran­cu­skoj. Zar ti do­ga­đa­ji, ako ni­su sa­mi te­ro­ris­tič­ki čin, ni­su po­ti­caj oni­ma ko­ji raz­miš­lja­ju o te­ro­ris­tič­kim na­pa­di­ma da ih i uči­ne? Ako se mo­glo uni­je­ti na sta­di­on to što se uni­je­lo on­da su se mo­gle vje­ro­jat­no uni­je­ti i znat­no opas­ni­je na­pra­ve. Za po­či­ni­te­lje na utak­mi­ci to bi mo­gla bi­ti do­dat­na mo­guć­nost ka­ko pro­ši­ri­ti op­tuž­ni­cu i kaz­ne uči­ni­ti i ve­ći­ma. To raz­boj­niš­tvo ve­za­ti uz HNS, Ma­mi­ća i Šu­ke­ra neo­z­bilj­no je i po­jed­nos­tav­lji­va­nje je stva­ri. Is­to ta­ko go­vo­ri­ti o mar­gi­na­li­zi­ra­nju Haj­du­ka u kon­tek­s­tu ovo­ga je ne­pri­mje­re­no. To ni­ka­ko ne mo­gu bi­ti raz­lo­zi da se do­zvo­lja­va ova­kav na­čin tra­že­nja pro­mje­na. Go­vo­ri se go­di­na­ma ka­ko ins­ti­tu­ci­je funk­ci­oni­ra­ju, ka­ko MUP, SOA i što ja znam ko­je služ­be ra­de svoj po­sao a ne mo­gu ri­je­ši­ti pro­blem raz­boj­niš­tva na sport­skim te­re­ni­ma, ako ne iz raz­lo­ga si­gur­nos­ti na­vi­ja­ča na sport­skim do­ga­đa­ji­ma, a ono iz raz­lo­ga da ne do­zvo­lja­va­ju sra­mo­će­nje zem­lje. Ali, po­no­vit ću ne­ki­ma je oči­to i že­lja i in­te­res da se zem­lja pri­ka­že u tak­vom svi­je­tlu. Me­ne je sram, ali si­gu­ran sam da ima i po­dos­ta onih ko­ji se nas­la­đu­ju ovak­vim bla­ma­ža­ma pa i me­đu oni­ma ko­ji su na vlas­ti i to u mno­gim man­da­ti­ma. Me­ne je sram onih ko­ji to ne mo­gu ri­je­ši­ti, ali to ni­su HNS, Ma­mić i Šuker. Ovo rje­ša­va sa­mo i je­di­no vlast svo­jim me­ha­niz­mi­ma. Sve os­ta­lo je po­di­la­že­nje raz­boj­niš­tvu. Pi­ta­nje je s ko­jim mo­ti­vi­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.