Ka­ko je je­dan za­igra­ni no­vi­nar za­ku­hao Brexit

Pri­je če­t­vrt sto­lje­ća pi­sao je ka­ko će sje­di­šte Eu­rop­ske ko­mi­si­je bi­ti dig­nu­to u zrak. Ni­je se do­go­di­lo. Ali kam­pa­nja ko­ju sa­da vo­di mo­gla bi bi­ti eks­plo­ziv­na za EU

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - To­mis­lav Kras­nec

Ovo je je­dan slu­čaj u ko­jem tvrd­nja “sve su to za­ku­ha­li no­vi­na­ri” ipak jest toč­na. U ve­ći­ni dru­gih slu­ča­je­va ni­je, ali ov­dje jest, i to ne no­vi­na­ri u mno­ži­ni, već je­dan no­vi­nar. Ime mu je Bo­ris Johnson. Kao do­pis­nik lon­don­skog Da­ily Te­le­grap­ha iz Bruxel­le­sa ti­je­kom 1990-ih on je vi­še ne­go ije­dan dru­gi no­vi­nar stvo­rio me­dij­sku sli­ku o Bruxel­le­su kao le­glu sku­po pla­će­nih i ni­kad de­mo­krat­ski bi­ra­nih euro­kra­ta ko­ji, na­vod­no, na­me­ću ne­kak­ve dik­ta­te su­ve­re­nim dr­ža­va­ma i na­ro­di­ma Eu­ro­pe. Kao po­li­ti­čar ko­ji ima ape­tit pre­uze­ti bri­tan­sku Kon­zer­va­tiv­nu stran­ku, a mo­žda i fo­te­lju pre­mi­je­ra Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, on je da­nas naj­po­pu­lar­ni­ji pre­dvod­nik re­fe­ren­dum­ske kam­pa­nje za iz­la­zak Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva iz člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji. Ka­ko je ovih da­na pri­mi­je­tio biv­ši do­pis­nik lon­don­skog The Ti­me­sa iz Bruxel­le­sa, Mar­tin Flet­c­her, Bo­ris Johnson vo­di kam­pa­nju ne pro­tiv EU, ne­go pro­tiv ka­ri­ka­tu­re Eu­rop­ske uni­je ko­ju je sam stvo­rio. Mno­gi oz­bilj­ni lju­di da­nas ka­žu da bi, u slu­ča­ju iz­gla­sa­va­nja iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU (u slu­ča­ju tzv. Brexi­ta), već u pe­tak ovo­ga tjed­na za­po­čeo su­mrak za­pad­ne ci­vi­li­za­ci­je kak­va je gra­đe­na od II. svjet­skog ra­ta do da­nas. Za­pad ka­kav poz­na­je­mo mo­gao bi, dak­le, pro­pas­ti zbog jed­nog pre­vi­še za­igra­nog i kre­ativ­nog no­vi­na­ra. Sve je to za­ku­hao Bo­ris Johnson… U jed­nom od svo­jih le­gen­dar­no bom­bas­tič­nih iz­vje­šta­ja iz Bruxel­le­sa po­čet­kom 1990-ih, Johnson je naj­av­lji­vao da će zgra­da Ber­laymont, sje­di­šte Eu­rop­ske ko­mi­si­je, zbog pro­ble­ma s az­bes­tom mo­ra­ti bi­ti sru­še­na u kon­tro­li­ra­noj eks­plo­zi­ji. Ni­je se do­go­di­lo. U jed­nom dru­gom iz­vje­šta­ju, pla­šio je Bri­tan­ce euro­krat­skim stra­ši­li­ma ko­ji, pi­sao je, pla­ni­ra­ju pro­pi­sa­ti da se kon­do­mi smi­ju ra­di­ti sa­mo u jed­noj, uni­ver­zal­noj ve­li­či­ni. Ni­je se do­go­di­lo. Pri­je no što ga je 1989. kao do­pis­ni­ka iz Bruxel­le­sa an­ga­ži­rao Da­ily Te­le­graph, Johnson je naj­u­ren iz The Ti­me­sa jer je iz­mis­lio ci­tat su­go­vor­ni­ka u tek­s­tu. No, Te­le­graph je obo­ža­vao nje­go­ve iz­miš­ljo­ti­ne i “na­bri­ja­ne” či­nje­ni­ce iz Bruxel­le­sa. Bo­ris Johnson je prak­tič­ki vlas­to­ruč­no us­pos­ta­vio stil iz­vje­šta­va­nja o EU ko­ji da­nas prev­la­da­va ne sa­mo u bri­tan­skim ta­blo­idi­ma ne­go ko­ji je i pos­tao po­pu­la­ran u svim zem­lja­ma i svim me­di­ji­ma u EU. Ko­ga bri­ga je li vi­jest o eu­rop­skom pro­pi­su o za­kriv­lje­nos­ti ba­na­na za­is­ta toč­na kad i ured­ni­ci, i no­vi­na­ri i či­ta­te­lji že­le vje­ro­va­ti u pos­to- ja­nje Joh­n­so­no­ve ka­ri­ka­tu­re od Eu­rop­ske uni­je? Stil iz­vje­šta­va­nja Bo­ri­sa Joh­n­so­na iz Bruxel­le­sa pro­ši­rio se kao vi­rus pr­vo me­đu bri­tan­skim me­di­ji­ma, a on­da i drug­dje. No­vi­nar Mar­tin Flet­c­her, ko­ji je do­šao u Bruxelles na kra­ju Joh­n­so­no­va do­pis­nič­kog man­da­ta, ka­že ka­ko su u tom tre­nu ured­ni­ci već for­mi­ra­li stav da že­le sa­mo pri­če o bez­lič­nim bruxel­le­skom bi­ro­kra­ti­ma ko­ji na­me­ću Bri­tan­ci­ma ap­surd­ne pro­pi­se, ili pri­če o os­tat­ku Eu­ro­pe ko­ji se uro­tio pro­tiv Bri­ta­ni­je, ili pri­če o bri­tan­skim pre­mi­je­ri­ma ko­ji se sr­ča­no bo­re pro­tiv ne­pri­ja­telj­ski ras­po­lo­že­nih dr­žav­ni­ka s kon­ti­nen­ta… To je je­di­ni kut gle­da­nja na EU ko­ji ih je za­ni­mao. Tak­vo iz­vje­šta­va­nje po­če­lo se sma­tra­ti za­bav­nim i za­nim­lji­vim, u su­prot­nos­ti s na­iz­gled do­sad­nim i bi­ro­krat­skim vi­jes­ti­ma o ono­me što se za­is­ta či­nje­nič­no do­ga­đa. Pri­mje­ri­ce, kad je Bo­ris Johnson obja­vio vi­jest da EU že­li za­bra­ni­ti gric­ka­li­ce s oku­som kok­te­la od škam­pa ( jed­nim od Bri­tan­ci­ma omi­lje­nih oku­sa kad je ri­ječ o aro­ma­ma za gric­ka­li­ce), ri­ječ je bi­la za­pra­vo o to­me da se pri­pre­mao europ­ski pro­pis o aro­ma­ma ko­je se ko­ris­te u tak­voj vr­sti hra­ne, a da se bri­tan­ske vlas­ti ni­su sje­ti­le pos­la­ti u Bruxelles pu­nu in­for­ma­ci­ju o to­me da bri­tan­ski pro­izvo­đa­či ko­ris­te aro­mu škam­pa. Ali, stvar­no objaš­nje­nje zvu­či, na­rav­no, do­sad­ni­je i bi­ro­krat­ski­je ne­go in­ter­pre­ta­ci­ja da je EU za­bra­nio omi­lje­ne bri­tan­ske gric­ka­li­ce bez ob­zi­ra na to što je za­bra­na iz­miš­lje­na. “Sve što sam pi­sao iz Bruxel­le­sa”, priz­nao je jed­nom pri­li­kom Bo­ris Johnson 2005. go­di­ne, “bi­lo je po­put ba­ca­nja ka­men­či­ća pre­ko ogra­de i os­lu­ški­va­nja ne­vje­ro­jat­nog zvu­ka lom­lje­nja stak­le­ni­ka s dru­ge stra­ne ogra­de u En­gle­skoj. Jer, sve što bih na­pi­sao iz Bruxel­le­sa ima­lo bi ne­vje­ro­jat­no eks­plo­zi­van uči­nak na Kon­zer­va­tiv­nu stran­ku, i za­is­ta mi je da­va­lo ne­ki ču­dan osje­ćaj mo­ći”. Joh­n­so­nov stil iz­vje­šta­va­nja iz Bruxel­le­sa ni­je, dak­le, dje­lo­vao kao vi­rus sa­mo na me­dij­skoj sce­ni ne­go i na po­li­tič­koj. Pot­pu­no je za­pa­lio Kon­zer­va­tiv­nu stran­ku i taj po­žar euro­fo­bi­je i euro­skep­ti­ciz­ma ti­nja do da­nas i do­veo je do ras­pi­si­va­nja re­fe­ren­du­ma o iz­la­sku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je. Sve ovo bi­lo bi ne­važ­na epi­zo­da iz sli­ko­vi­te bri­tan­ske stvar­nos­ti da u slu­ča­ju Brexi­ta za­is­ta ni­je ri­ječ o mo­gu­ćem po­čet­ku kra­ja pro­jek­ta europ­skih in­te­gra­ci­ja, na ko­je­mu po­či­va iz­grad­nja mi­ra i du­go­roč­ne sta­bil­nos­ti u Eu­ro­pi.

Kao do­pis­nik iz Bruxel­le­sa ti­je­kom 1990-ih go­di­na stvo­rio je stil iz­vje­šta­va­nja o EU kao le­glu bez­lič­nih bi­ro­kra­ta ko­ji na­me­ću dik­ta­te su­ve­re­nim dr­ža­va­ma i na­ro­di­ma. Sa­da, kao po­li­ti­čar ve­li­kih ape­ti­ta, pre­dvo­di kam­pa­nju pro­tiv tak­ve ka­ri­ka­tu­re Eu­rop­ske uni­je kak­vu je sam stvo­rio. Nje­go­vo ime je Bo­ris Johnson

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.