Na­kon mju­zik­la sa Se­ve, iz­da­je knji­gu “Ori­đi­nal”

U knji­zi do­no­si zbir na­uče­nih prak­tič­nih is­kus­ta­va ka­ko iz svo­je ta­ko i iz ka­ri­je­ra ko­le­ga Bre­go­vi­ća, Hu­lji­ća, Gi­be...

Vecernji list - Hrvatska - - Sce­na - Iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net

Na ide­ju da na­pi­še knji­gu do­šao je na­kon što je odr­žao pre­da­va­nje stu­den­ti­ma u Dayto­nu ka­mo je oti­šao na po­ziv Di­ne Zo­ni­ća Iva­na Ca­re­vić Sti­ho­vi­ma i no­ta­ma Go­ran Ka­ran još pri­je 30-ak go­di­na na­šao je put do pok­lo­ni­ka svo­je glaz­be, a sva is­kus­tva ko­je je ti­je­kom ta tri de­set­lje­ća svog glaz­be­nog pu­to­va­nja pri­ku­pio po­di­je­lit će u svo­joj knji­zi “Ori­đi­nal”, gdje uz svo­ja do­no­si i is­kus­tva dra­gih ko­le­ga.

Izved­ba je osob­nost

– To je zbir do­bro na­uče­nih prak­tič­nih is­kus­ta­va ka­ko mo­jih ta­ko i ko­le­ga kom­po­zi­to­ra, auto­ra, iz­vo­đa­ča ko­ji mo­gu po­mo­ći oso­bi da lak­še ot­kri­je ili pus­ti svo­joj in­di­vi­du­al­nos­ti da iz­a­đe na vi­dje­lo. Ova knji­ga se baš za­to i zo­ve Ori­đi­nal što je split­ski iz­raz za iz­vor­no i svo­je, ali sa so­bom no­si i do­zu po­drug­lji­vos­ti, što je re­do­vi­ta druš­tve­na nus­po­ja­va ti­je­kom ra­zvo­ja osob­nos­ti ko­ja se raz­li­ku­je od ne­kih op­će pri­hva­će­nih nor­ma­ti­va – objaš­nja­va Ka­ran te ot­kri­va ka­ko je uop­će doš­lo do to­ga da svo­je zna­nje i is­kus­tvo pre­ne­se dru­gi­ma. – Pri­je 12 go­di­na Di­no Zo­nić, autor mju­zik­la Sa­ra­jev­ski krug, po­zvao me u Dayton da gos­tu­jem i nas­tu­pim sa sim­fo­nij­skim or­kes­trom ko­jim on rav­na i je­dan od uvje­ta mog nas­tu­pa je bio da odr­žim dva pre­da­va­nja, ta­ko­zva­na mas­ter­cla­ssa u Sti­vers Sc­ho­ol for the Arts. Raz­miš­lja­ju­ći ka­ko da fo­ku­si­ram fun­dus svog zna­nja mla­dim lju­di­ma ko­ji ne do­la­ze iz mog ge­ograf­skog i go­vor­nog po­dru­čja, ali nas oči­to spa­ja lju­bav pre­ma umjet­nos­ti i na­zvao sam to pre­da­va­nje “Izved­ba je osob­nost”. Nas­lov je ta­kav jer im ni­sam htio objaš­nja­va­ti pje­vač­ke teh­ni­ke i zna­nja ko­ja mo­gu pro­na­ći u knji­ga­ma, već sam im se htio obra­ti­ti kroz svo­je is­kus­tvo i po­mo­ći im da pro­na­đu ključ za svo­ja vlas­ti­ta sr­ce i bla­go u nji­ma, te da ga po­ka­žu svi­je­tu – is­cr­p­no nam pri­ča glaz­be­nik. Slič­na pre­da­va­nja kas­ni­je je odr­žao i u Los An­ge­le­su, Lon­do­nu, Ri­gi, Li­sa­bo­nu, Bu­dim­pe­ti­šti i svug­dje je na­išao na po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je te je od­lu­čio uko­ri­či­ti svo­ja is­kus­tva. Ka­ko smo spo­me­nu­li na po­čet­ku u knji­zi se na­la­ze i glaz­be­na i ži­vot­na is­kus­tva i us­pješ­nih glaz­be­ni­ka po­put Ne­ne Nin­če­vi­ća, Zrin­ka Tu­ti­ća, Đe­le Ju­si­ća, Raj­ka Duj­mi­ća, Go­ra­na Bre­go­vi­ća, Gi­bon­ni­ja, Ton­ča Hu­lji­ća i broj­nih dru­gih. – In­ter­v­ju­irao sam ko­le­ge jer me za­ni­ma­lo me za­što su se po­če­li ba­vi­ti glaz­bom i od če­ga im je sr­ce za­pje­va­lo... Že­lio sam či­ta­te­lju pru­ži­ti uvid u to ka­ko su nas­ta­ja­le odre­đe­ne pje­sme. Na kra­ju su ti na­ši raz­go­vo­ri uro­di­li i su­rad­nja­ma, pa sam s Raj­kom Duj­mi­ćem na­kon to­ga sni­mio “Ako to je sve” – pri­ča glaz­be­nik.

Is­kus­tva stra­nih ko­le­ga

Knji­gu pla­ni­ra obja­vi­ti na­kon pre­mi­je­re mju­zik­la “Na­ša bi­la što­ri­ja” ko­ju autor­ski su­pot­pi­su­je s Ne­na­dom Nin­če­vi­ćem, a ko­ja bi tre­ba­la bi­ti sre­di­nom stu­de­nog, a u pla­nu je da sa­dr­žaj knji­ge obo­ga­ti i is­kus­tvi­ma stra­nih glaz­be­ni­ka. – Ova knji­ga je ne­ka vr­sta glaz­be­ne os­tav­šti­ne u pi­sa­nom obli­ku i na­čin da se odu­žim glaz­bi ko­ja mi je pru­ži­la div­ne stva­ri u ži­vo­tu – za­klju­ču­je.

Knji­gu će obo­ga­ti­ti i raz­miš­lja­nji­ma stra­nih glaz­be­ni­ka s ko­ji­ma je vo­dio raz­go­vo­re Pi­sa­nje knji­ge do­ni­je­lo je i glaz­be­ne su­rad­nje, a jed­na od njih je ona s R. Duj­mi­ćem Pre­da­va­nja o svom glaz­be­nom is­kus­tvu dr­žao je i u Li­sa­bo­nu, Ri­gi, Los An­ge­le­su...

Ka­ran is­tra­žu­je za­što se glaz­be­ni­ci ba­ve glaz­bom, ka­že, za­ni­ma ga zbog če­ga im sr­ce br­že za­ku­ca i za­pje­va

PIXSELL

Sre­di­nom stu­de­nog u Spli­tu će se odr­ža­ti pre­mi­je­ra mju­zik­la ‘Bi­la što­ri­ja’ u ko­jem glav­ne ulo­ge ima­ju Ka­ran i Se­ve­ri­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.