Slav­na od­boj­ka­ši­ca ra­di koz­me­ti­ku po re­cep­tu dje­da

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Nas­tav­lja­ju­ći dje­do­vu tra­di­ci­ju, od­boj­ka­ši­ca Sen­na Ušić Jo­gu­ni­ca u ga­le­ri­ji Vel­vet pred­sta­vi­la je Aze­nu – hr­vat­sku pri­rod­nu koz­me­ti­ku. Ia­ko su pro­izvo­di pri­sut­ni na tržištu du­gih 35 go­di­na, asor­ti­man je obo­ga­ćen pri­rod­nim ulji­ma, bal­za­mi­ma, mas­la­ci­ma i ča­je­vi­ma. Osim što su­ra­đu­ju s hr­vat­skim do­bav­lja­či­ma i uzi­ma­ju naj­bo­lje od sa­me pri­ro­de, obi­telj Ušić po­nos­na je upra­vo na uvje­te u ko­ji­ma pro­izvo­di nas­ta­ju. Za­jed­no s maj­kom Snje­ža­nom i bra­ti­ćem An­dre­jem, vo­đe­na en­tu­zi­jaz­mom i lju­bav­lju, od­boj­ka­ši­ca že­li lju­di­ma pri­bli­ži­ti lje­ko­vi­ta svoj­stva pri­ro­de i bi­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.