Mak­sim Mr­vi­ca s kće­ri na otva­ra­nju fes­ti­va­la

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Mak­sim Mr­vi­ca, pi­ja­nist svjet­sko­ga gla­sa, i nje­go­va 11-go­diš­nja kći Le­eLoo na­zo­či­li su otvo­re­nju Me­đu­na­rod­nog dje­čjeg fes­ti­va­la u rod­nom gra­du. Slo­bod­no vri­je­me is­ko­ris­tio je za dru­že­nje s kće­ri, a na­kon Ši­be­ni­ka oče­ku­ju ga obve­ze po ci­je­lom svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.