Sves­tra­na El­fs dje­voj­ka za vru­će i za­vod­lji­vo lje­to bi­ra bo­je i ša­re­ne prin­to­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva Kor­dić sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

Osim ljet­ne ko­lek­ci­je na Gor­njem gra­du, u naj­a­vi je i pr­va hrvatska di­zaj­ner­ska koz­me­tič­ka li­ni­ja te li­ni­ja te­ni­si­ca Na re­vi­ja­ma mod­nog dvoj­ca El­fs na­vik­li smo se, osim mo­de, gle­da­ti i scen­ski i glaz­be­ni show. Me­đu­tim, re­vi­ja ko­ju će pri­ka­za­ti na BIPA Fa­shi­on.hr Cru­ise Col­lec­ti­onu 26. lip­nja do­ni­jet će no­vu, po­ma­lo druk­či­ju pri­ču.

Lje­to kao in­s­pi­ra­ci­ja

Bit će pri­ka­za­na cru­ise ko­lek­ci­ja ko­joj je in­s­pi­ra­ci­ja upra­vo sa­mo lje­to: – In­s­pi­ri­ra­li smo se po­tre­ba­ma na­še pu­bli­ke, onim što kli­jen­ti­ce vo­le no­si­ti u naj­to­pli­je do­ba go­di­ne – objaš­nja­va­ju Ivan i Alek­san­dar, dvo­jac ko­ji stoji iza hr­vat­skog mod­nog di­zaj­na El­fs. Bu­du­ći da su iza njih go­di­ne ra­da, ra­zvi­ja­ju se te odras­ta­ju u svo­jim ide­ja­ma, a to je vid­lji­vo i u ovoj re­vi­ji jer će ko­lek­ci­ja bi­ti pri­ka­za­na bez sce­no­gra­fi­je, je­di­ne ku­li­se bit će lje­po­te Gor­njeg gra­da. – Ve­se­li­mo se ovoj re­vi­ji na pla­tou Gra­dec jer to sma­tra­mo jed­nom od ljep­ših to­ča­ka u gra­du – na­gla­si­li su deč­ki iz El­f­sa.

No­va ku­li­sa, no­vo li­ce

Osim u pro­mje­ni sce­no­gra­fi­je, no­vost do­la­zi u iz­bo­ru El­f­so­vih li­ca. Na­kon do­ma­ćih es­trad­nih li­ca po­put Je­le­ne Roz­ge, Se­ve­ri­ne i Ma­je Šu­put, za­štit­no je li­ce pos­ta­la mla­da ar­hi­tek­ti­ca Ni­na Mia Či­keš. Iz­bor Ni­ne Mi­je kao za­štit­nog li­ca ko­men­ti­ra­ju sves­tra­noš­ću El­fs dje­voj­ke: – El­fs dje­voj­ka ima bez­broj li­ca. Ne­pre­dvi­di­va je, a to je ono što je či­ni po­seb­nom, baš po­put Ni­ne Mi­je – rek­li su deč­ki iz El­f­sa. Cru­ise ko­lek­ci­jom ko­ja je na­mi- je­nje­na svim dje­voj­ka­ma, bez ob­zi­ra na in­te­re­se, osob­nost i za­ni­ma­nje, prev­la­da­va­ju is­klju­či­vo žen­ski mo­ti­vi: ru­že­vi i la­ko­vi za nok­te. Oda­bir mo­ti­va ni­je slu­ča­jan, oni slu­že kao naj­a­va di­zaj­ner­ske li­ni­je šmin­ke i koz­me­ti­ke ko­ja će se uskoro mo­ći pro­na­ći u asor­ti­ma­nu mod­ne ku­će El­fs. Kao i do sa­da, u no­voj su se ko­lek­ci­ji tru­di­li mis­li­ti na sve pa su stvo­ri­li po­ne­što za sva­či­ji džep. – Naš je asor­ti­man za­is­ta ša­ro­lik i do­ma­ća ga je pu­bli­ka i te ka­ko pre­poz­na­la. Stal­no osmiš­lja­va­mo no­ve pro­izvo­de, a osim li­ni­je šmin­ke, u pro­da­ji će se uskoro pro­na­ći i li­ni­ja te­ni­si­ca – ve­se­lo je naj­a­vio mod­ni dvo­jac.

El­fs dje­voj­ka Ar­hi­tek­ti­ca Ni­na Mia Či­keš ne­pre­dvi­di­va je i po­seb­na, za­to je i pos­ta­la za­štit­no li­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.