Mir­no po­ri­nu­će fes­ti­va­la ko­ji iz­gle­da bo­lje ne­go ika­da

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Mi­le­na Za­jo­vić Pr­vi dan pro­šao je bez pre­ve­li­kih gu­žvi, kao da je svi­ma bi­lo jas­no da zna­ča­jan dio pu­bli­ke če­ka kon­cer­te naj­av­lje­ne za utorak i sri­je­du Oko dva­de­set ti­su­ća lju­di sli­lo se, pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma or­ga­ni­za­to­ra, na 11. INmu­sic ko­ji se odr­ža­va na za­gre­bač­kom Ja­ru­nu. Fes­ti­val ove go­di­ne iz­gle­da bo­lje ne­go ikad: već na sa­mom ula­zu u Ja­run pu­ca po­gled na ša­re­no glaz­be­no se­lo na Oto­ku hr­vat­ske mla­de­ži, ko­jim ove go­di­ne do­mi­ni­ra svje­tle­ći Tes­lin to­ranj u či­joj se kons­tant­no pu­noj utro­bi pro­ji­ci­ra­ju vi­dei Da­vi­da Bowi­eja.

Bez pre­ve­li­ke gu­žve

Pr­vi dan fes­ti­va­la pro­šao je bez pre­ve­li­kih gu­žvi, kao da je svi­ma bi­lo jas­no da zna­ča­jan dio pu­bli­ke če­ka idu­ća dva da­na ka­da nas­tu­pa­ju du­go oče­ki­va­ni (proš­le su go­di­ne u zad­nji čas ot­ka­za­li nas­tup) Flo­ren­ce and The Mac­hi­ne te rock-iko­na PJ Har­vey, zbog ko­je će na fes­ti­val po­teg­nu­ti i mno­gi ko­ji ga ra­ni­je ni­su po­ho­di­li. Kon­cer­ti i broj­na po­prat­na do­ga­đa­nja po­če­li su oko 17 sa­ti na de­se­tak lo­ka­ci­ja, me­đu ko­ji­ma su se kao naj­ve­ći ne­kon­cert­ni hi­to­vi pr­vo­ga da­na na­met­nu­li Ni­ssan zo­na s na­tje­ca­njem u igri­ci Gu­itar He­ro, Tko pje­va zlo ne mis­li s ka- ra­oka­ma te uvi­jek do­bro po­sje­će­ni si­lent par­ty. Do­la­skom no­ći za­sja­li su Tes­lin to­ranj i Šu­ma Stri­bo­ro­va, u ko­joj je Yem ko­lek­tiv na­pra­vio je­dan od naj­bo­ljih tu­lu­ma na fes­ti­va­lu – po­sje­ti­te­lje ko­ji su ple­sa­li me­đu dr­ve­ćem uop­će ni­je di­ra­lo što se na ve­ćim po­zor­ni­ca­ma iz­mje­nju­ju svjet­ski poz­na­ta glaz­be­na ime­na. Na glav­noj po­zor­ni­ci, re­la­tiv­no ne­ja­ki he­ad­li­ner Ja­ke Bugg ipak se us­pio do­ka­za­ti kao jed­no od za­nim­lji­vi­jih mla­dih ime­na bri­tan­ske glaz­be­ne sce­ne, dok je do­ajen Hen­ry Rol­lins s mul­ti­me­di­jal­nim pro­jek­tom “Gut­ter­däm­me­rung” umjes­to glav­ne sen­za­ci­je pos­tao an­tik­li­maks ve­če­ri.

Po­sve­ta Lem­myju

Mno­go se Rol­lins tru­dio da po­put mrač­nog sve­će­ni­ka pro­po­vjed­nim di­oni­ca­ma pri­do­bi­je, pa pro­plam­sa­ji­ma žes­to­kih rit­mo­va ras­pa­li fes­ti­val­sku pu­bli­ku, ali pra­vu erup­ci­ju uz­bu­đe­nja us­pio je pos­ti­ći je­di­no po­sve­tom po­koj­nom Lem­myju Kil­mis­te­ru. Kao vr­hun­ce ve­če­ri mno­gi će za­to pam­ti­ti nas­tup bri­tan­skog art rock ben­da Djan­go Djan­go na OTP wor­ld sta­geu, kao i kas­ni nas­tup Bam­bi Mo­les­ter­sa, ko­ji su po­di­gli at­mo­sfe­ru ra­zvod­nje­nu ne to­li­ko lo­šim ko­li­ko ne­sret­no pro­gra­mi­ra­nim he­ad­li­ne­ri­ma. Na­jav­lji­va­ne ki­še ne­kim ču­dom ni­je bi­lo, što je spa­si­lo kam­pe­re i do­bar dio pu­bli­ke ko­ji se pro­pus­tio na­oru­ža­ti gu­me­nim čiz­ma­ma. Zbog ne­za­obi­laz­nog bla­ta na mno­gim di­je­lo­vi­ma Ja­ru­na one su bi­le i te ka­ko po­treb­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.