Pu­bli­ka još če­ka glav­ne he­ad­li­ne­re

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Na­kon glaz­be­no po­ma­lo mla­kog pr­vog da­na, po­zor­ni­ce INmu­si­ca osva­ja­ju ne­ka od naj­ve­ćih glaz­be­nih ime­na da­naš­nji­ce: dru­gi dan fes­ti­va­la pro­te­kao je u iš­če­ki­va­nju nas­tu­pa glav­nih zvi­jez­da fes­ti­va­la Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne, za­tim pro­ku­ša­no kva­li­tet­nih Skunk Anan­sie i do­ma­će atrak­ci­je Kawa­sa­ki 3P, dok bi tre­ći dan tre­bao pro­te­ći u zna­ku PJ Har­vey, jed­ne od naj­ve­ćih ži­vu­ćih rock-glaz­be­ni­ca ko­ja bi, kao svo­je­dob­no Nick Ca­ve, di­je­lom svo­jeg (po­go­to­vo re­cent­nog) opu­sa mo­žda bo­lje funk­ci­oni­ra­la u ko­mor­ni­joj at­mo­sfe­ri dvo­ra­ne po­put Li­sin­skog ne­go na open air fes­ti­va­lu po­put INmu­si­ca, ali u go­to­vo tri de­set­lje­ća glaz­be­ne ka­ri­je­re do­ka­za­la je da joj ni ovak­ve “ma­sov­ke” ne pred­stav­lja­ju iz­a­zov. U Zagreb do­la­zi pred­sta­vi­ti no­vi al­bum “The Ho­pe Six De­mo­li­ti­on Pro­ject”, nas­tao u kon­tek­s­tu nje­nih pu­to­va­nja Ko­so­vom i Af­ga­nis­ta­nom, ali i si­ro­maš­nim di­je­lo­vi­ma Wa­shin­g­to­na te snim­ljen u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, u ni­zu iz­ved­bi iza po­lu­pro­pus­nog stak­la, ka­ko bi je fa­no­vi mo­gli pra­ti­ti u pri­pre­mi al­bu­ma. Za oče­ki­va­ti je, da­ka­ko, da će iz­ves­ti i dio svo­jih naj­ve­ćih hi­to­va sa sta­ri­jih stu­dij­skih al­bu­ma, od kul­t­nih, žes­to­kih “Dry” i “Rid of Me” s po­čet­ka de­ve­de­se­tih, do mno­go mir­ni­jeg i kom­plek­s­ni­jeg “Let En­gland Sha­ke” iz 2011. go­di­ne. Nas­tup PJ Har­vey za­ka­zan je za 23.45 sa­ti, a ne­što mla­đa ge­ne­ra­ci­ja slu­ša­te­lja ra­do­vat će se i Ko­ok­si­ma, ra­zi­gra­nim bri­tan­skim in­die ro­ke­ri­ma ko­ji će na glav­nom sta­geu nas­tu­pi­ti u 20.45 sa­ti. Na Hid­den sta­geu u udar­nom će ter­mi­nu zas­lu­že­no nas­tu­pi­ti moć­ni do­ma­ći žen­ski sas­tav Žen, a pot­pu­no je su­lu­do da je nas­tup Wil­ca, ko­ji su mo­gli, pri­mje­ri­ce, bi­ti ja­če pla­si­ra­ni pr­vog da­na fes­ti­va­la, pro­gra­mi­ran na vr­lo ra­nih 18.30, na glav­nom fes­ti­val­skom sta­geu. Za­uzi­ma­ju­ći čak tri raz­li­či­te po­zor­ni­ce, Yem ko­lek­tiv is­pra­tit će fes­ti­val­sku pu­bli­ku nas­tu­pi­ma ko­ji će tra­ja­ti do če­t­vrt­ka u 5 uju­tro. (mz)

Dru­gi dan fes­ti­va­la u zna­ku Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne, tre­ći je re­zer­vi­ran za PJ Har­vey

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.