Pe­ra­so­vić dvi­je go­di­ne u Efe­su, sve bli­ži Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (db)

Na­kon ra­ski­da ugo­vo­ra s Ba­sko­ni­jom, biv­ši ko­šar­ka­ški iz­bor­nik Ve­li­mir Pe­ra­so­vić idu­će dvi­je se­zo­ne vo­dit će is­tan­bul­ski Ana­do­lu Efes. Pe­ra­sov od­la­zak iz Špa­njol­ske auto­mat­ski ga kva­li­fi­ci­ra za mo­gu­ći po­vra­tak na kor­mi­lo re­pre­zen­ta­ci­je jer je Aco Pe­tro­vić naj­a­vio da će dr­žav­nu vr­stu vo­di­ti sa­mo ovo lje­to. Ina­če, iz Pe­ra­su naj­dra­že zem­lje (Špa­njol­ska) po­ru­či­li su Bar­ce­lo­ni­nu Ame­ri­kan­cu Jus­ti­nu Do­el­l­ma­nu da u tom klu­bu s no­vos­te­če­nom pu­tov­ni­com Ko­so­va ne­će mo­ći igra­ti kao europ­ski igrač, sa sta­tu­som Bo­sma­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.