Mi­ki­ca la­ko s Al­ler­to­vom, Šku­gor po­bi­je­dio Kr­sti­na

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (af)

U pr­vom ko­lu WTA tur­ni­ra u Eas­t­bo­ur­neu Mir­ja­na Lu­čić-Ba­ro­ni sa 6:4, 6:2 po­bi­je­di­la je sret­nu gu­bit­ni­cu iz kva­li­fi­ka­ci­ja Če­hi­nju De­ni­su Al­ler­to­vu, ina­če 82. te­ni­sa­či­cu svi­je­ta, i ta­ko se pri­dru­ži­la Ani Ko­njuh. Du­brov­čan­ku je po­ma­zi­la sre­ća, upa­la je na mjes­to Ma­di­son Keys ko­ja je bi­la no­si­te­lji­ca pa je u pr­vom ko­lu bi­la slo­bod­na. U wim­ble­don­skim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma pr­vi se od na­ših u dru­go ko­lo pla­si­rao Fran­ko Šku­gor na­kon što je sa 6:2, 6:4 po­bi­je­dio Sr­bi­na Pe­đu Kr­sti­na, 184. te­ni­sa­ča svi­je­ta (Šku­gor je 193.).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.