Hrvatska otva­ra EP u Šved­skoj pro­tiv Ru­ski­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (dm)

Odre­đen je ras­po­red igra­nja po sku­pi­na­ma na eu­rop­skom pr­vens­tvu ru­ko­me­ta­ši­ca ko­je će se od 4. do 18. pro­sin­ca igra­ti u Šved­skoj. Hrvatska će pr­vo u sku­pi­ni igra­ti pro­tiv Ru­si­je (5. pro­si­nac), za­tim Nor­ve­ške (7. pro­si­nac) i na kra­ju pro­tiv Ru­munj­ske (9. pro­si­nac). Pr­ve tri re­pre­zen­ta­ci­je idu da­lje, a sve utak­mi­ce Hrvatska će igra­ti u Hel­sin­g­bor­gu. Odre­đe­ni su i su­ci, od­nos­no sut­ki­nje za Europ­sko pr­vens­tvo ru­ko­me­ta­ši­ca. Me­đu 14 pa­ro­va mjes­to su naš­li i na­ši Da­li­bor Ju­ri­no­vić i Mar­ko Mr­vi­ca. Od 14 pa­ro­va, čak de­vet je žen­skih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.