Pr­vi do­jam je da tre­ba pu­no ra­di­ti i da se tre­ba pos­lo­ži­ti, ka­že Ku­koč

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Ve­li­ki ko­šar­kaš pri­klju­čio se re­pre­zen­ta­ci­ji. – To je odav­no tre­ba­lo na­pra­vi­ti. Ne­će­mo Di­no, Stoj­ko i ja iz­mis­li­ti to­plu vo­du, no mo­že­mo po­mo­ći Dra­žen Braj­dić Na­kon što su od­gle­da­li utak­mi­cu s Ka­na­dom (80:91), Di­no Ra­đa i Stoj­ko Vran­ko­vić otiš­li su ku­ća­ma, a re­pre­zen­ta­ci­ji se pri­klju­čio To­ni Ku­koč, tre­ći le­gen­dar­ni član Struč­nog sa­vje­ta HKS-a. Ku­ki se već su­tra­dan uklju­čio u “pro­ces pro­izvod­nje” pa je asis­ti­rao iz­bor­ni­ku Alek­san­dru Pe­tro­vi­ću. – Ovo je tre­ba­lo odav­no na­pra­vi­ti. Ne za­to što će­mo Di­no, Stoj­ko i ja iz­mis­li­ti to­plu vo­du, no mo­že­mo po­mo­ći. Da­ka­ko, u ova­ko krat­kom vre­me­nu kao što su pri­pre­me za kva­li­fi­ka­cij­ski tur­nir za OI ni­je do­bro ni­ti za­tr­pa­ti igra­če s pre­vi­še in­for­ma­ci­ja – pri­čao je Ku­ki na te­ra­si no­vi­grad­skog ho­te­la Ma­es­tral Ami­ness, no­ve ba­ze ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je. Ovo je re­ali­za­ci­ja ide­ja Ge­ne­ra­ci­je ‘92. pro­tiv če­ga se pret­hod­ni pred­sjed­nik Sa­ve­za Ra­dić gr­če­vi­to bo­rio.

Ka­na­đa­ni s pe­to­ri­com atle­ta

– To je bi­lo ne­pri­rod­no. Ti si igrač ko­ji je ne­što pos­ti­gao, a vo­de­ći lju­di iz tvog sa­ve­za te ne že­le u bli­zi­ni. Za­to su ne­ki na­ra­šta­ji na­ših ko­šar­ka­ša bi­li bez pot­po­re, a uvi­jek im je nad gla­vom vi­sio kri­te­rij na­ših us­pje­ha. I mi ni­smo vo­lje­li da nam net­ko so­li pa­met, no na kon­cu nam je to ipak ko­ris­ti­lo. Ka­kav je do­jam na nje­ga os­ta­vi­la ova re­pre­zen­ta­ci­ja? – Pr­vi je do­jam da tre­ba pu­no ra­di­ti i da se tre­ba pos­lo­ži­ti. Pri­klju­či­li su se Si­mon i Ša­rić i oni otva­ra­ju no­ve ide­je. Ka­na­da je igra­la s pet atle­ta, stal­no su bi­li u pre­sin­gu, pa je mo­žda i do­bro da je stres test na­prav­ljen od­mah. Na­dam se da je mo­guć­nost od­la­ska na Olim­pij­ske igre za sve njih do­volj­no ve­li­ka mo­ti­va­ci­ja. Na­ža­lost, u da­naš­nje vri­je­me pu­no je re­me­ti­lač­kih fak­to­ra za tak­vu vr­stu mo­ti­va­ci­je. Po­se­bi­ce no­vac ko­jim ma­šu NBA, ali i eu- rop­ski klu­bo­vi. – NBA ni­je vi­še sa­mo ame­rič­ka li­ga, a ta­lent kao da je is­crp­ljen. Ka­da smo mi od­la­zi­li u NBA, či­ni­li smo to kao pr­va­ci Eu­ro­pe, s olim­pij­skim me­da­lja­ma, a da­nas ima­te 19-go­diš­nja­ke ko­ji idu ta­mo s pro­sje­kom od če­ti­ri ko­ša i tri sko­ka, ali idu u NBA jer po ne­či­joj pro­cje­ni ima­ju mo­guć­nost da se ra­zvi­ju u su­per igra­če. A NBA klu­bo­vi te uz­mu i za go­di­nu-dvi­je pro­ci­je­ne mo­žeš li ti ili ne, i tu ne­ki igra­či mo­gu dos­ta iz­gu­bi­ti. No, fi­nan­ci­je su da­nas os­no­va bav­lje­nja spor­tom i da­nas je go­to­vo ne­mo­gu­će da net­ko igra za svoj gušt, za 10 ti­su­ća do­la­ra, ako zna da neg­dje mo­že do­bi­ti 10 mi­li­ju­na do­la­ra. Pre­ve­li­ka je raz­li­ka u nov­cu da bi igrač imao že­lju od se­be na­pra­vi­ti ko­šar­ka­ša, a ne na­či­ni­ti se­be čo­vje­kom ko­ji ima nov­ca, i ne tre­ba zbog to­ga ni­ko­ga osu­đi­va­ti. A za­mis­li­te, ja sam tek na­kon se­dam go­di­na igra­nja za Bul­l­se, sa Sixer­si­ma pot­pi­sao ugo­vor ve­ći no što sam imao u Eu­ro­pi, u Be­net­to­nu.

Sr­ce mi sad ra­di nor­mal­no

To­ni je iz­ne­na­đen is­ho­dom NBA fi­na­la. – Mis­lio sam da War­ri­or­si ne mo­gu kod ku­će iz­gu­bi­ti dvi­je, no Cav­si su ko­nač­no za njih pro­naš­li rje­še­nje, spu­šta­li su LeBro­na na če­tvor­ku, a po­vre­me­no i na pe­ti­cu. Igrao sam s Jor­da­nom i znam s ko­li­ko je ža­ra za­bi­jao te naj­važ­ni­je ko­še­ve i za­to bih mu dao pred­nost. No, ovo je no­va ver­zi­ja su­per-ko­šar­ka­ša i to vam je kao i sa pa­met­nim te­le­fo­ni­ma. Sva­ki no­vi te­le­fon ima bo­lje pre­for­man­se od pret­hod­nih. Prem­da je vi- sok 204 cm i ne­vje­ro­jat­no sna­žan, on je kla­sič­ni “playma­ker”, to­li­ko pro­do­ran i mo­ćan da na nje­mu mo­raš po­tro­ši­ti dvo­ji­cu, tro­ji­cu da bi ga za­us­ta­vio. De­vet mje­se­ci na­kon za­hva­ta abla­ci­je (ula­zak u sr­ce kroz pre­pon­sku ve­nu pu­tem ka­te­te­ra), To­ni dje­lu­je pri­lič­no zdra­vo. – Ne znam ot­kud su doš­le te pri­če o ugrad­nji sten­to­va i slič­no. Imao sam fi­bri­la­ci­je, pre­vi­še br­zih i ne­pra­vil­nih im­pul­sa, sr­ce mi je tre­pe­ri­lo do 160 ot­ku­ca­ja u mi­nu­ti u mi­ro­va­nju. Za­hva­tom abla­ci­je, ko­ji je do­du­še tra­jao se­dam sa­ti jer sam imao če­ti­ri ža­ri­šta, spr­že­ni su vr­ho­vi ži­va­ca ko­ji su to pro­uz­ro­či­li i sa­da sr­ce ra­di nor­mal­no, a za po­la go­di­ne do go­di­nu tre­bao bih se ski­nu­ti i s ta­ble­ta – za­klju­čio je biv­ši hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac.

Jor­da­nu da­jem pred­nost is­pred LeBro­na, znam s ko­jim je ža­rom Mic­ha­el za­bi­jao naj­važ­ni­je po­ene

Po­raz na star­tu Hrvatska re­pre­zen­ta­ci­ja iz­gu­bi­la je u pr­voj pri­prem­noj utak­mi­ci za kva­li­fi­ka­cij­ski tur­nir za OI od Ka­na­de 80:91

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.