U pr­vih de­set da­na Eura po­li­ci­ja uhi­ti­la 557 na­sil­nih na­vi­ja­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Lu­ka Ca­par

Po­li­ci­ja je služ­be­no po­t­vr­di­la uhi­će­nje dvo­ji­ce hr­vat­skih na­vi­ja­ča, jed­nog zbog kra­đe, a dru­gog zbog po­sje­do­va­nja pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net De­set da­na na­kon po­čet­ka Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva fran­cu­ska po­li­ci­ja obja­vi­la je po- da­tak ka­ko je do­sad uhi­će­no 557 na­sil­nih na­vi­ja­ča di­ljem Fran­cu­ske. Ia­ko fran­cu­ski mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Ber­nard Ca­ze­ne­uve ni­je že­lio ot­kri­ti struk­tu­ru uhi­će­nih iz­gred­ni­ka, od­nos­no ko­li­ko ih do­la­zi iz ko­je dr­ža­ve, en­gle­ske vlas­ti obja­vi­le su ka­ko je me­đu pri­ve­de­ni­ma tri­de­set nji­ho­vih gra­đa­na. Ta­ko­đer su ob­z­na­ni­li i ka­ko su uhi­će­na pe­to­ri­ca na­vi­ja­ča iz Wa­le­sa i sed­mo­ri­ca iz Sje­ver­ne Ir­ske. Fran­cu­ska po­li­ci­ja obja­vi­la je ka­ko su do­sad za­bi­lje­že­ni naj­ve­ći ne­re­di u Mar­se­il­leu, pri­je, za vri­je­me i na­kon utak­mi­ce iz­me­đu Ru­si­je i En­gle­ske. Za­nim­ljiv je po­da­tak da u tim su­ko­bi­ma ni­je uhi­ćen ni­je­dan ru­ski hu­li­gan ia­ko su upra­vo oni bi­li vi­nov­ni­ci i iz­a­zi­va­či naj­ve­ćih su­ko­ba na Eu­rop­skom pr­vens­tvu, dok su u naj­ve­ćem bro­ju do­sa­daš­njih tuč­nja­va su­dje­lo­va­li en­gle­ski na­vi­ja­či. Ipak, ru­ski su hu­li­ga­ni pri­ve­de­ni uoči dru­ge utak­mi­ce u Lil­leu, te su de­por­ti­ra­ni u Ru­si­ju ili če­ka­ju na de­por­ta­ci­ju. Što se hr­vat­skih na­vi­ja­ča ti­če, ne­ma služ­be­nih po­t­vr­da da je it­ko od su­di­oni­ka ne­re­da na sta­di­onu u Sa­int-Éti­en­neu uhi­ćen. Je­di­na po­t­vr­da o pri­vo­đe­nju hr­vat­skih na­vi­ja­ča ko­ja je sti­gla iz fran­cu­ske po­li­ci­je jest ona o dvo­ji­ci uhi­će­nih Hr­va­ta, od ko­jih je je­dan pri­ve­den zbog dr­ske kra­đe, dok je dru­gi u pri­tvo­ru za­vr­šio zbog po­sje­do­va­nja pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va.

I Po­lja­ci div­lja­li Fran­cu­ski po­li­caj­ci uhva­ti­li su jed­nog od polj­skih na­vi­ja­ča ko­ji je ra­dio ne­re­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.