Pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske ugos­ti­la svjet­sku pr­va­ki­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (dm)

Na­jus­pješ­ni­ja hrvatska ku­gla­či­ca na SP-u bi­la je Ines Ma­ri­čić. Osvo­ji­la je nas­lov svjet­ske pr­va­ki­nje po­je­di­nač­no i u kom­bi­na­ci­ji Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske, ju­čer je ugos­ti­la hr­vat­sku ku­glač­ku re­pre­zen­ta­ci­ju ko­ja je na­pra­vi­la sja­jan po­sao na Svjet­skom pr­vens­tvu u No­vi­gra­du. Na­jus­pješ­ni­ja hrvatska ku­gla­či­ca na SP-u bi­la je Ines Ma­ri­čić. Osvo­ji­la je nas­lov svjet­ske pr­va­ki­nje po­je­di­nač­no i u kom­bi­na­ci­ji te sru­šiv­ši 675 ču­nje­va za tri ču­nja pos­ta­vi­la no­vi svjet­ski re­kord po­je­di­nač­no, a s ukup­no 877 ču­nje­va sru­ši­la i svjet­ski re­kord u kom­bi­na­ci­ji. Dvi­je bron­ča­ne me­da­lje na ovom SP-u osvo­jio je Hr­vo­je Ma­ri­no­vić – po­je­di­nač­no i u kom­bi­na­ci­ji, a bron­ca po­je­di­nač­no je pri­pa­la i Na­ta­ši Rav­nić Ga­špa­ri­ni, po­bjed­ni­ci Svjet­skog po­je­di­nač­nog ku­pa 2015. go­di­ne. U No­vi­gra­du su sna­ge od­mje­ri­li i svjet­ski ka­de­ti i ju­ni­ori. Ta­ko je na Svjet­skom ju­ni­or­skom pr­vens­tvu U23 hrvatska žen­ska ku­glač­ka re­pre­zen­ta­ci­ja u sas­ta­vu Mir­na Bo­sak, Ana Jam­bro­vić, Ta­ma­ra Sin­ko­vić i Mi­la­na Pav­lic osvo­ji­la sre­bro. Naj­bo­lji po­je­di­nač­ni re­zul­tat na­tje­ca­nja ima­la je Kla­ra Sed­lar sa sru­še­nih 617 ču­nje­va. Kla­ra Sed­lar osim to­ga je osvo­ji­la bron­cu u kom­bi­na­ci­ji i u tan­dem mixu s Do­ma­go­jem Bra­da­ri­ćem. Do sre­bra u sprin­tu je doš­la Mir­na Bo­sak. Če­t­vr­ta mjes­ta osvo­ji­li su Ma­ti­ja Tut­nje­vić, te mu­ške ju­ni­or­ska re­pre­zen­ta­ci­ja ekip­no.

Naj­bo­lja u No­vi­gra­du – Ines Ma­ri­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.