“Li­je­pa li si” i fla­men­co za­uze­li uli­ce Bor­de­auxa

Je­dan na­vi­jač iro­nič­no je ka­zao ka­ko je Hrvatska češ­će igra­la u Bor­de­auxu ne­go u Spli­tu. Ni­je od onih ko­ji ba­ca­ju ba­klje, no i oni su bi­li tu, na stu­po­vi­ma su sli­ke pre­kri­že­nog Ma­mi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net BORDEAUX

Sku­pi­na hr­vat­skih i špa­njol­skih na­vi­ja­ča po­če­la je za­jed­no iz­vi­ki­va­ti ime­na Ini­es­te i Ra­ki­ti­ća, ovak­va po­ve­za­nost ri­jet­ko se vi­đa

Pi­vo je tek­lo u po­to­ci­ma, Špa­njol­ci su pr­vi za­uze­li po­zi­ci­je u Bor­de­auxu. – Ka­ko i ne­će kad je gra­ni­ca od Bor­de­auxa do Špa­njol­ske ne­što vi­še od 200 ki­lo­me­ta­ra. A Ma­drid je uda­ljen 650 ki­lo­me­ta­ra, to vam je pet sa­ti auto­ces­tom – objaš­nja­va Ti­ho­mir iz Za­pre­ši­ća, ko­ji je ne­ka­ko ne­volj­ko gle­dao ka­ko se na tr­go­vi­ma u cen­tru Bor­de­auxa ple­še fla­men­co.

Res­pekt Mo­dri­ću i Ra­ke­ti

Pos­ta­ri­ja gos­po­đa uz druš­tvo s me­ga­fo­nom ras­ple­sa­la se “do bo­li”... A on­da je oko pod­ne kre­nu­lo... “Koc­ki­ce” su se po­če­le okup­lja­ti, iz mi­nu­te u mi­nu­tu bi­lo je sve vi­še hr­vat­skih na­vi­ja­ča. Na uli­ca­ma Bor­de­auxa, una­toč go­to­vo tri­de­set stup­nje­va u zra­ku, pos­ta­ja­lo je sve vre­li­je. – Bje­ži­te lju­di, bje­ži­te iz gra­da – za­ori­lo se u cen­tru Bor­de­auxa. Sad su Špa­njol­ci u ču­du gle­da­li, ali ubr­zo su se dvi­je na­vi­jač­ke ko­lo­ne sto­pi­le u jed­nu. Mi­ro­lju­bi­vi su i Špa­njol­ci i Hr­va­ti, ri­jet­ko ka­da je bi­lo ne­re­da po uli­ca­ma na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma. Ta­ko je bi­lo i u Bor­de­auxu... Za­jed­no se ple­sao fla­men­co, ali i pje­va­lo “Li­je­pa li si”, uz ova­ci­je se na­pu­ca­va­la lop­ta u zrak... Za­gr­ljaj, pje­sma, naz­drav­lja­nje, pi­vo... I za­jed­nič­ka ljubav. – Lu­ka, Lu­ka Mo­drić – od­zva­nja­lo je na glav­nom tr­gu u Bor­de­auxu. Ča­rob­njak iz Za­to­na Obro­vač­kog mi­lje­nik je na­vi­ja­ča Re­ala, a ne tre­ba ni go­vo­ri­ti ko­li­ko ga vo­le na­vi­ja­či Hr­vat­ske. Tek tu i ta­mo ču­lo se ka­ko uz­vra­ća­ju na­vi­ja­či Bar­ce­lo­ne. Ali, i oni ima­ju svo­je adu­te na obje stra­ne. Sku­pi­na hr­vat­skih i špa­njol­skih na­vi­ja­ča po­če­la je za­jed­no iz­vi­ki­va­ti ime­na An­drésa Ini­es­te i Iva­na Ra­ki­ti­ća... To­li­ko po­ve­za­nos­ti ri­jet­ko se mo­že vi­dje­ti na jed­nom mje- stu ka­da igra­ju re­pre­zen­ta­ci­je. Mo­drić i Ra­ki­tić ido­li su na­vi­ja­ča u dva naj­ve­ća špa­njol­ska, mo­žda i svjet­ska, klu­ba. U sva­kom tre­nut­ku osje­ća se stra­ho­po­što­va­nje pre­ma nji­ma.

Bordeaux vo­li Hr­va­te

– Si­gur­ni ste da Lu­ka ne­će igra­ti? Šte­ta, vo­lio bih ga vi­dje­ti na te­re­nu, ali do­bro je za nas. On bi sam mo­gao po­bi­je­di­ti Špa­njol­sku. U na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji ne­ma tak­vog vez­nog igra­ča – ras­pri­čao se na­vi­jač Špa­njol­ske u dre­su Ser­gi­ja Ra­mo­sa. Oči­to je na­vi­jač Re­ala, oni iz Bar­ce­lo­ne ne vje­ru­ju da ima bo­ljeg od Ini­es­te, lu­do su za­ljub­lje­ni u nje­ga. Ka­ko se utak­mi­ca bli­ži­la, za­jed­nič­ke ko­lo­ne na­vi­ja­ča kre­ta­le su se pre­ma sta­di­onu. At­mo­sfe­ra za pet. – Evo za­što vo­lim ve­li­ka na­tje­ca­nja, lju­di uži­va­ju u sva­kom tre­nut­ku, zbog to­ga se no­go­met i igra – sjet­no će ko­le­ga. Valj­da u Bor­de­auxu uvi­jek mo­ra bi­ti ta­ko, Hrvatska je 1998. go­di­ne dva pu­ta igra­la u ovom li­je­pom gra­du, iz­gu­bi­li smo od Ar­gen­ti­ne, po­bi­je­di­li Ru­munj­sku... I sa­da Špa­njol­ska. Uvi­jek je od­lič­no oz­ra­čje, sta­nov­ni­ci Bor­de­auxa odah­nu kad ču­ju da im u gos­te do­la­zi Hrvatska. – Vi­še pu­ta hrvatska je re­pre­zen­ta­ci­ja igra­la u Bor­de­auxu ne­go u Spli­tu – do­ba­cio je je­dan sa stra­ne, ko­ji je slu­šao naš raz­go­vor s gos­po­đom ko­ja ži­vi u Bor­de­auxu. Ni­je od onih što že­le ba­ca­ti ba­klje, pre­ki­nu­ti utak­mi­cu, ali i oni su bi­li tu, u cen­tru Bor­de­auxa. Os­tav­lja­ju sit­ne tra­go­ve, kao kad se ba­ca­ju ka­men­či­ći ka­da ne že­liš za­bo­ra­vi­ti put ko­jim si do­šao. Na ne­ko­li­ko stu­po­va vi­dje­li smo sli­ke s pre­kri­že­nim li­kom Zdrav­ka Ma­mi­ća...

Svo­je tra­go­ve na stu­po­vi­ma os­ta­vi­li su pro­tiv­ni­ci Zdrav­ka Ma­mi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.