Gu­delj: Spa­sio sam Ćor­lu­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - To­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net

Ivan Gu­delj broj­ne je da­naš­nje va­tre­ne ot­krio kao ve­li­ke ta­len­te u ka­de­ti­ma

Je­dan od naj­dra­žih Gu­de­ljo­vih igra­ča je da­naš­nji pr­vo­ti­mac In­te­ra Ivan Pe­ri­šić te po­naj­bo­lji Ča­či­ćev igrač u koc­kas­tom dre­su To­mis­lav Da­so­vić Le­gen­dar­ni Haj­du­kov no­go­me­taš i du­go­go­diš­nji iz­bor­nik hr­vat­ske ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je Ivan Gu­delj (55) iz Spli­ta pa­ž­lji­vo pra­ti sva do­ga­đa­nja u ta­bo­ru va­tre­nih u Fran­cu­skoj. Na­rav­no, s nes­kri­ve­nom emo­ci­jom, pri­vr­že­noš­ću pre­ma na­ci­onal­noj mom­ča­di, jer ipak, ka­ko ka­že Gu­delj, “sve su to ne­ka­da bi­la mo­ja di­ca”. – Od re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji su na Ča­či­će­vu po­pi­su, kroz mo­je ru­ke ni­su proš­li Bro­zo­vić, Man­džu­kić, Vi­da, Rog, Su­ba­šić i “Švi­ca­rac” Ra­ki­tić – go­vo­ri nam Ivan Gu­delj, iz­bor­nik sa 17-go­diš­njim sta­žem u ka­det­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji, a da­nas ins­truk­tor HNS-a za Dal­ma­ci­ju.

Ve­li­ke sum­nje u Ve­dra­na

Umjes­to o fran­cu­skoj eks­pe­di­ci­ji, s Gu­de­ljem smo raz­go­vor otvo­ri­li o nje­go­voj ti­hoj pat­nji, ne­su­đe­nom su­di­oni­ku Eura Ale­nu Ha­li­lo­vi­ću. – Žao mi je što Alen ni­je na Eu­rop­skom pr­vens­tvu, prem­da ne že­lim do­vo­di­ti u pi­ta­nje Ča­či­će­ve od­lu­ke. Alen je imao od­lič­nu se­zo­nu u Špa­njol­skoj i vje­ru­jem da će u slje­de­ćoj još vi­še ras­ti. Na­ime, dr­žim da je po­sri­je­di je­dan od naj­ve­ćih ta­le­na­ta ko­je smo ika­da ima­li, te da će u bu­duć­nos­ti pos­ta­ti stan­dard­ni re­pre­zen­ta­ti­vac i za A vr­stu nas­tu­pa­ti u kon­ti­nu­ite­tu. Za Ha­li­lo­vi­ća bi bi­lo do­bro ka­da bi na­pus­tio Gi­jon i oti­šao igra­ti u ne­ku mom­čad ko­ja ga­ji na­pa­dač­ki no­go­met i ne­ma pri­ti­ska i ne­iz­vjes­nos­ti oko os­tan­ka u li­gi. Za mla­do­ga igra­ča to je pre­ve­li­ko op­te­re­će­nje – na­gla­ša­va Gu­delj, kod ko­je­ga je Alen bio ka­pe­tan re­pre­zen­ta­ci­je. Okre­ni­mo se sa­da ak­tu­al­nim “Fran­cu­zi­ma”. Ko­ji je od na­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca pro­šao naj­te­ži put? – Re­ci­mo da je naj­vi­še sum­nji bi­lo u Ve­dra­na Ćor­lu­ku. Sa 16 go­di­na bio je vi­sok, po­ma­lo nez­gra­pan, i mno­gi u nje­mu ni­su vi­dje­li ve­li­ki po­ten­ci­jal. Ja na­rav­no ni­sam sum­njao jer sam uočio da mo­mak ima sjaj­nu teh­ni­ku, slu­žio se s obje no­ge... Sje­ćam se jed­no­ga do­ga­đa­ja ko­ji mu je mo­žda i us­mje­rio ka­ri­je­ru. Na utak­mi­ci ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je u Ro­vi­nju pro­tiv Ru­sa, u ko­joj smo bi­li po­ra­že­ni 2:3, Ve­dran je bio pre­ko­mo­tan, upu­štao se u dri­blin­ge, ola­ko gu­bio lop­te i bio je kri­vac za dva po­got­ka. Us­li­je­di­le su ogrom­ne kri­ti­ke na nje­gov ra­čun od stra­ne jed­no­ga no­go­met­nog dje­lat­ni­ka ko­je­ga ne že­lim ime­no­va­ti: “tko je ovo­ga po­zvao, pa dok­le će­te ga još dr­ža­ti u mom­ča­di...”. Me­đu­tim, ni­sam pok­lek­nuo; oba­vio sam raz­go­vor s Ve­dra­nom u ko­je­mu sam na­gla­sio ka­ko oko nje­ga ne­mam ni­ti naj­ma­nju dvoj­bu. Ohra­brio sam ga i, na­rav­no, sta­vio u igru na slje­de­ćoj utak­mi­ci pro­tiv Nor­ve­ške, na po­zi­ci­ju zad­njeg vez­nog, na ko­joj je bio sja­jan. I na­kon nje vi­še ni­je bi­lo dvoj­bi ho­će li Ćor­lu­ka pos­ta­ti igrač ili ne – is­pri­čao je Ivan Gu­delj.

Zbog Ba­de­lja raz­bio klu­pu

Da­ri­ja Sr­nu uočio je u 13. go­di­ni na se­lek­ci­ji u Kr­vav­cu, na­kon što je na ta­len­ti­ra­nog deč­ka upo­zo­rio le­gen­dar­ni tre­ner An­te Pr­ce. – Za pet mi­nu­ta bi­lo mi je sve jas­no, to je ek­s­tra­ta­lent! Ka­da smo ima­li kam­po­ve, nje­gov po­koj­ni otac znao me za­mo­li­ti, “pri­pa­zi ma­lo na Da­ri­ja, ma­lo mi je ne­uhra­njen...” No­sio je de­set­ku, igrao vez­no­ga, pra­vi zna­lac, kre­ator, i ma­lo je ne­dos­ta­ja­lo da za­vr­ši u Var­tek­su. Na­rav­no da ta­kav ta­lent ni­je mo­gao pro­mak­nu­ti is­kus­nom oku Sta­nis­la­va Vu­grin­ca. Iva­na Pe­ri­ši­ća u ka­det­skim da­ni­ma Gu­delj je, zbog no­go­met­nog zna­nja i li­der­ske cr­te, na­zi­vao “no­vim Bo­ba­nom”. Gu­delj će priz­na­ti da mu je po­ne­kad na živ­ce iš­la non­ša­lan­ci­ja Iva­na Stri­ni­ća, a zbog Ba­de­lja jed­nom je čak raz­bio ok­vir tre­ner­ske klu­pe... – Iva­nu sam jed­nom zgo­dom u po­lu­vre­me­nu utak­mi­ce ka­zao: “Da mo­gu ne­ko­me za­li­je­pi­ti plju­sku, ti bi bio pr­vi!” A deč­ko je po­šte­nja­či­na, sve za­da­će odra­đu­je od­go­vor­no, škol­ski, za primjer dru­gi­ma. Ba­delj je, pak, jed­nom, igra­ju­ći des­nog boč­nog na EP-u u Ita­li­ji pro­tiv Iz­ra­ela­ca, ra­dio ne­ku ek­shi­bi­ci­ju, iz­gu­bio lop­tu i pri­mi­li smo gol. Na to sam iz­gu­bio živ­ce, ras­pa­lio ša­kom u plas­tič­ni ok­vir klu­pe ko­ji se ras­pao – pri­sje­tio se Gu­delj. Ci­je­li tekst pro­či­taj­te u sport­skom tjed­ni­ku Max!.

Da­ri­ja Sr­nu uočio je dok je ovaj imao 13 go­di­na. No­sio je de­set­ku, bio pra­vi zna­lac, kre­ator...

Idu­će go­di­ne na­vr­ša­va pu­nih dva­de­set go­di­na ot­ka­ko je Gu­delj dje­lat­nik u Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu

Ivan Gu­delj sas­ta­vio je ide­al­nu mom­čad od naj­ve­ćih ta­le­na­ta ko­je je kao iz­bor­nik imao u ka­det­skoj do­bi Tre­ner Gu­delj je mno­gim na­šim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma us­mje­rio ka­ri­je­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.