Eu­ro/

KO­NO­BAR ŽE­LI MAN­DŽIN DRES, A GAZ­DIN SIN IGRAO BI KOD SLA­VE­NA BI­LI­ĆA Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

“Lu­ka, Lu­ka Mo­drić”, od­zva­nja­lo je na glav­nom tr­gu. Mi­lje­nik je on i na­vi­ja­ča Re­ala. Tu i ta­mo uz­vra­ti­li su na­vi­ja­či Bar­ce s “Ra­ki­tić i Ini­es­ta” Pi­vo je tek­lo u po­to­ci­ma, Špa­njol­ci su pr­vi na dan utak­mi­ce za­uze­li po­zi­ci­je u Bor­de­auxu. A on­da je oko pod­ne­va po­če­lo... Iz mi­nu­te u mi­nu­tu bi­lo je sve vi­še hr­vat­skih na­vi­ja­ča i koc­ki­ce su pre­pla­vi­le grad­sko sre­di­šte. “Bje­ži­te, lju­di, bje­ži­te iz gra­da”, za­ori­lo se u cen­tru Bor­de­auxa. Sad su Špa­njol­ci u ču­du gle­da­li, ali ubr­zo su se dvi­je na­vi­jač­ke ko­lo­ne sto­pi­le u jed­nu. Za­jed­no se ple­sao fla­men­co, ali i pje­va­lo “Li­je­pa li si”, uz ova­ci­je se na­pu­ca­va­la lop­ta u zrak... Za­gr­ljaj, pje­sma, naz­drav­lja­nje, pi­vo... Mi­ro­lju­bi­vi su bi­li i Špa­njol­ci i Hr­va­ti. Osim kad je ri­ječ o mi­lje­ni­ci­ma na­vi­ja­ča. Svat­ko ima svo­ga. “Lu­ka, Lu­ka Mo­drić”, od­zva­nja­lo je na glav­nom tr­gu. Ča­rob­njak iz Za­to­na Obro­vač­kog mi­lje­nik je na­vi­ja­ča Re­ala, ali i Hr­vat­ske. Tek tu i ta­mo ču­lo se ka­ko uz­vra­ća­ju na­vi­ja­či Bar­ce­lo­ne. Ali, i oni ima­ju svo­je adu­te na obje stra­ne. Sku­pi­na hr­vat­skih i špa­njol­skih na­vi­ja­ča po­če­la je za­jed­no iz­vi­ki­va­ti ime­na An­drésa Ini­es­te i Iva­na Ra­ki­ti­ća... Mo­drić i Ra­ki­tić ido­li su na­vi­ja­ča u dva naj­ve­ća špa­njol­ska, mo­žda i svjet­ska, klu­ba.

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Hr­va­ti i Špa­njol­ci za­bav­lja­li su se za­jed­no na uli­ca­ma Bor­de­auxa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.