Teh­no­lo­gi­ja sma­nju­je po­tre­bu za po­sred­ni­kom

Kon­zul­tant­ska ku­ća PwC po­bro­ji­la je 10 pro­ce­sa ko­ji će iz te­me­lja mi­je­nja­ti fi­nan­cij­sku in­dus­tri­ju do 2020. go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić Kon­zul­tant­ska ku­ća PwC po­bro­ji­la je u iz­vješ­ću o fi­nan­cij­skim ser­vi­si­ma 10 ne­za­us­tav­lji­vih teh­no­lo­ških pro­ce­sa ko­ji će iz te­me­lja mi­je­nja­ti fi­nan­cij­sku in­dus­tri­ju do 2020. Njih će do­sa­daš­nji bas­ti­oni u pru­ža­nju fi­nan­cij­skih us­lu­ga, kao što su ban­ke i osi­gu­ra­nja, že­le li os­ta­ti kon­ku­rent­ni, mo­ra­ti uk­lo­pi­ti u svo­je stra­te­gi­je ra­zvo­ja jer – po­vrat­ka ne­ma. U PWC-u su ih na­zva­li “po­re­me­ća­ji­ma”, no uskoro će pos­ta­ti sva­ki­daš­nji­ce. FinTech tvrt­ke su, ta­ko, već du­go “oz­lo­gla­še­ne” me­đu ban­ka­ri­ma jer omo­gu­ća­va­ju br­zu, si­gur­nu i jef­ti­nu us­lu­gu ta­mo gdje su do­sad vla­da­le ban­ke, a još ko­rak da­lje idu plat­for­me iz “eko­no­mi­je di­je­lje­nja” ko­je se na­kon di­je­lje­nja auto­mo­bi­la, tak­si­ja ili ho­tel­skih so­ba, ši­re na fi­nan­ci­ra­nje. Po­an­ta je da se gu­bi po­tre­ba za kla­sič­nim po­sred­ni­kom u pos­lo­va­nju. Di­gi­tal­na teh­no­lo­gi­ja, pri­mje­ri­ce di­gi­tal­ni nov­ča­nik u mo­bi­te­lu, za tri do pet go­di­na pos­tat će nor­ma­lan na­čin pla­ća­nja – to­me se i ban­ke mo­ra­ju pri­la­go­di­ti. Uz po­moć in­ter­ne­ta osi­gu­ra­va­te­lji, re­ci­mo, mo­gu do­ći do in­for­ma­ci­ja o zdrav­lju i po­na­ša­nju kli­jen­ta i po­nu­di­ti pro­izvo­de, a re­gu­la­tor će teh­no­lo­gi­ju ko­ris­ti­ti da bi spri­je­čio zlo­upo­ra­be.

Mo­rat će se pri­la­go­di­ti i ban­ka­ri jer di­gi­tal­na teh­no­lo­gi­ja dras­tič­no mi­je­nja na­či­ne pos­lo­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.