Ka­za­li­šte Mo­ruz­gva i Sce­na Go­ri­ca tra­že žen­sku ko­me­di­ju

Po­bjed­nik na­tje­ča­ja osva­ja 20 ti­su­ća ku­na, a tekst će mu bi­ti iz­ve­den u je­sen 2017. go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bo­ja­na Ra­do­vić bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Auto­ri ne mo­ra­ju pos­la­ti za­vr­še­no dje­lo, već si­nop­sis i opis li­ko­va, a po­bjed­nik je si­gu­ran da će mu no­vo dje­lo bi­ti iz­ve­de­no Na­kon što je Hr­vat­sko na­rod­no ka­za­li­šte u Za­gre­bu, pred­stav­lja­ju­ći pro­gram za slje­de­ću se­zo­nu, obja­vi­lo da je Ma­te Ma­te­šić svo­ju no­vu dra­mu “Lju­di od vo­ska” pi­sao na nji­ho­vu na­rudž­bu te da nas u sre­diš­njoj na­ci­onal­noj ka­za­liš­noj ku­ći če­ka no­va pra­izved­ba hr­vat­ske dra­me, iz Sce­ne Go­ri­ca i Ka­za­li­šta Mo­ruz­gva sti­že no­vi po­ti­caj za dra­ma­ti­ča­re. Oni su, na­ime, u po­tra­zi za no­vim dram­skim tek­s­tom ko­ji će na ka­za­liš­noj sce­ni za­ži­vje­ti u lis­to­pa­du 2017. go­di­ne.

Po­sve­će­nost na­šim auto­ri­ma

Vi­jest je zna­čaj­na, jer upra­vo su tak­vi na­tje­ča­ji iz­u­zet­no ri­jet­ki u ka­za­liš­nom ži­vo­tu na­še zem­lje, pa dram­ski pis­ci, po­seb­no oni mla­đih ge­ne­ra­ci­ja, s pra­vom is­ti­ču ka­ko ne pos­to­ji na­čin na ko­ji bi nji­hov rad pos­tao vid­ljiv. Što­vi­še, si­tu­aci­ja je još slo­že­ni­ja jer i dra­me ko­je osvo­je Na­gra­de za dram­sko dje­lo Ma­rin Dr­žić, na is­to­ime­nom na­tje­ča­ju ko­je ras­pi­su­je i odr­ža­va Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re u svr­hu po­ti­ca­nja hr­vat­skog dram­skog i ka­za­liš­nog stva­ra­laš­tva, te­ško i spo­ro za­ži­ve na ka­za­liš­nim da­ska­ma. – Ta­kav je na­tje­čaj uvi­jek ri­skan­tan jer ni­ka­da ne zna­te kak­vi će tek­s­to­vi do­ći, ali je za­to i po­seb­no za­nim­ljiv – is­ti­če glu­mi­ca Eci­ja Oj­da­nić, os­ni­va­či­ca Ka­za­li­šta Mo­ruz­gva, te objaš­nja­va ka­ko u svom iz­va­nins­ti­tu­ci­onal­nom ka­za­li­štu nje­gu­je upra­vo po­sve­će­nost hr­vat­skim dra­ma­ma, od Kr­le­že (či­ju je Bo­boč­ku i sa­ma igra­la u mo­no­dra­mi “Bo­boč­ka ili dru­gih sto stra­ni­ca Fi­li­pa La­ti­no­vic­za”) do Olje Lo­zi­ce. – No, mi smo se od­lu­či­li za na­tje­čaj jer je to uz­bud­ljiv ka­za­liš­ni put, za ko­ji se na­da­mo da će ga sli­je­di­ti i dru­ga ka­za­li­šta – ka­že Eci­ja Oj­da­nić. Sce­na Go­ri­ca i Mo­ruz­gva tra­že ne­za­bo­rav­nu i du­ho­vi­tu ko­me­di­ju o da­naš­njem hr­vat­skom druš­tvu, ko­me­di­ju na­pi­sa­nu za tri do pet ulo­ga. I to su im, za­pra­vo, je­di­ne že­lje. Ni­su že­lje­li ogra­ni­ča­va­ti auto­re pa je te­ma slo­bod­na, ali is­ti­ču ka­ko bi bi­lo po­želj­no da je dje­lo pi­sa­no iz žen­ske per­s­pek­ti­ve.

Hrvatska kroz žen­ske oči

– Že­li­mo dram­sko dje­lo o na­ma, o na­šem vre­me­nu, o tre­nut­ku u ko­jem ži­vi­mo, ko­me­di­ju ko­ja o Hr­vat­skoj da­nas pro­go­va­ra kroz žen­ske oči. Na­mjer­no smo u ovaj na­tje­čaj uš­li bez stro­gih upu­ta ka­ko bi auto­ri­ma omo­gu­ći­li da se ba­ve naj­ši­rim spek­trom te­ma. Jed­nos­tav­no ni­smo že­lje­li pred njih stav­lja­ti ni­kak­ve ogra­de – is­ti­če Eci­ja Oj­da­nić. Po­bjed­nik na­tje­ča­ja osvo­jit će 20 ti­su­ća ku­na, a sam na­tje­čaj otvo­ren je do 1. stu­de­nog. Svi za­in­te­re­si­ra­ni auto­ri mo­ra­ju pos­la­ti si­nop­sis ko­me­di­je i de­ta­ljan opis li­ko­va, dak­le dje­lo ne mo­ra bi­ti za­vr­še­no, a svi de­ta­lji na­tje­ča­ja na­la­ze se na in­ter­net­skoj stra­ni­ci Ka­za­li­šta Mo­ruz­gva. Ime po­bjed­ni­ka bit će objav­lje­no naj­kas­ni­je na po­čet­ku slje­de­će go­di­ne, a ta­da će autor ima­ti do­volj­no vre­me­na da, u su­rad­nji s kre­ativ­ci­ma iz ova dva ka­za­li­šta, na­pi­še kom­ple­tan tekst za dra­mu za ko­ju je una­pri­jed si­gu­ran da će bi­ti iz­ve­de­na.

Eci­ja Oj­da­nić, po­kre­ta­či­ca Mo­ruz­gve, ka­že da na­tje­čaj ne spu­ta­va auto­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.