Rje­še­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Skan­di­nav­ka: : MENISKUS, SPLAV, ITAL, VJEVERICA, NO, AMA, ROTO, OM, INN, ODAVDE, ISO, G, APRIL, OREST, ORDEN, TOLJ, RTAK, LANTAN, MUDRI, A, F. MUR­RAY ABRAHAM, DES, STA­NE, ISTAKA, TR, M, IRO, VIM, ARTISTIKA, KRISTIJAN.

Šah :[ ve­za: di j .144.( ba­te­ri­je )+ dij.187. (‘da­de šah..’)] I pro­ble­mis­ti ima­ju svo­ju Olim­pi­ja­du, ko­ja na­ža­lost ni­je u sklo­pu „pra­ve“Olim­pi­ja­de, kao ni igra­ni šah (i broj­ne dru­ge igre i spor­to­vi). Pri­je 4 go­di­ne po­ku­šaj uvr­šte­nja u pro­gram OI u Lon­do­nu 2012. po­no­vo ni­je us­pio. Di­ja­gram do­no­si vr­stan pro­blem s olim­pij­skog tur­ni­ra od pri­je 42 go­di­na. Ni­je osvo­jio me­da­lju, ali je vri­je­dan sva­ke paž­nje i da­je ori­jen­ti­re ka­kav pro­blem je dos­to­jan olim­pij­skog na­tje­ca­nja. Var­ka: 1.Da8? (pri­je­ti 2.De8#), ali 1...Lh4!

Rje­še­nje (uoči­ti: „da­de šah – do­bi’ mat“): 1.Ld5!! (pri­je­ti 2.De4#) D:e2 2.Tf3#; 1...D:d5+ 2.Tc5!#; 1...D:c3+ 2.L:c3#!; 1...Dd4 2.Te3#; 1...Df4 2.Te3#.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.