Po­ru­ke: Ni­sam vi­še mo­gao to­le­ri­ra­ti po­ni­ža­va­nje HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1.

Vla­da ni­je bi­la funk­ci­onal­na, ni­sam vi­še mo­gao to­le­ri­ra­ti po­ni­ža­va­nje HDZ-a. Od­ba­cu­jem da sam ja bio pro­blem.

2.

HDZ se ne smi­je mi­ca­ti iz des­nog cen­tra, u su­prot­nom će iz­gu­bi­ti bi­ra­če i člans­tvo ko­je je tra­di­ci­onal­no na­rod­njač­ko.

3.

Pre­ra­no je za bu­duć­nost. Za­ljub­lje­nik sam u svo­ju do­mo­vi­nu i to je ono što me tje­ra, ka­ko se to da is­ko­ris­ti­ti da­lje, vi­djet će­mo

4.

Iz­miš­lje­na afe­ra ko­ja je tre­ba­la pos­lu­ži­ti kao ar­ti­lje­rij­ska pri­pre­ma bi­la je pre­ko­broj­na, ne­hu­ma­na, ne­ljud­ska hr­pa iz­miš­ljo­ti­na...

5.

Po­ku­šat ću sa svo­jom stran­kom bi­ti u do­brim od­no­si­ma. Ka­da bih obez­v­rje­đi­vao HDZ, bio bih u su­ko­bu sa stran­kom...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.