VRA­TIO HDZ ČLA­NO­VI­MA

Ka­ra­mar­ko ni­je, po­put Sa­na­de­ra i Ja­dran­ke Ko­sor, vla­dao iz sa­lo­na u sre­diš­nj­cii HDZ-a. Išao je me­đu člans­tvo i obi­la­zio i naj­ve­će za­bi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljićŠe­go

Na­kon Ive Sa­na­de­ra i ak­la­ma­ci­jom pos­tav­lje­ne Ja­dran­ke Ko­sor, HDZ je za še­fa iz­a­brao To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. On ni­je mo­gao pa­ri­ra­ti Sa­na­de­ro­vim go­vor­nič­kim bra­vu­ra­ma, ni­ti je imao nje­gov osje­ćaj za me­di­je, ali je stran­ku vra­tio čla­no­vi­ma. Ka­ra­mar­ko ni­je, po­put Sa­na­de­ra i J. Ko­sor, vla­dao iz za­gre­bač­kog sa­lo­na u sre­diš­nji­ci HDZ-a na Tr­gu žr­ta­va fa­šiz­ma. Ne­umor­no je obi­la­zio te­ren, od­la­zio i u naj­ve­ću za­bit gdje HDZ ima ogra­nak, na­pros­to se “spus­tio” me­đu člans­tvo. Ka­ra­mar­ko je na­kon po­to­pa ko­ji je HDZ s Ja­dran­kom Ko­sor do­ži­vio na iz­bo­ri­ma 2011. go­di­ne (što je bi­la po­s­lje­di­ca svih Sa­na­de­ro­vih afe­ra), us­pio kon­so­li­di­ra­ti stran­ku, mo­ti­vi­ra­ti HDZ-ov­ce i kre­nu­ti u iz­bor­ne po­bje­de. U vri­je­me Sa­na­de­ra, pa i Ja­dran­ke Ko­sor, čla­no­vi­ma je bi­lo ne­za­mis­li­vo da bi ih šef pri­mio u sre­diš­nji­ci stran­ke i sas­lu­šao nji­ho­ve pro­ble­me. Ta otvo­re­nost i pris­tu­pač­nost člans­tvu bi­la je Ka­ra­mar­ko­va naj­ve­ća od­li­ka. I sve je u HDZ-u “šti­ma­lo” dok je ključni dvo­jac – Ka­ra­mar­ko i Br­kić – funk­ci­oni­rao i dok se oko obo­ji­ce ni­su po­če­li okup­lja­ti “do­da­va­či”, ka­ko to vo­le re­ći u HDZ-u. Ka­ra­mar­ka je, oči­to, sku­po ko­štao pa­ra­sus­tav ko­ji je oko se­be iz­gra­dio i ko­ji ga je odvo­jio od for­mal­nih ti­je­la stran­ke ov­la­šte­nih za do­no­še­nje od­lu­ka. Tom pa­ra­sus­ta­vu sme­tao je i ja­ki Br­kić ko­ji je u HDZ-u vr­lo po­pu­la­ran i utje­ca­jan, pa su po­če­le dvor­ske igre ka­ko bi se raz­dvo­jio moć­ni dvo­jac. Lju­di su se u HDZ-u po­di­je­li­li na Br­ki­će­ve i Ka­ra­mar­ko­ve, a po­li­ti­ka se sve­la na tje­ra­nje ina­ta. Ono što je tre­ba­lo bi­ti kons­truk­tiv­no pos­ta­lo je des­truk­tiv­no. Ka­ra­mar­ko ni­je pos­lu­šao Br­ki­ća ni ka­da ga je upo­zo­rio da ne ide u pres­la­ga­nje ve­ći­ne i ru­še­nje Vla­de ne­go ne­ka pod­ne­se os­tav­ku. Sve je os­ta­lo po­vi­jest. Ka­ra­mar­ko si je ju­če­raš­njom os­tav­kom spa­sio obraz, spus­tio je ten­zi­je u HDZ-u i vje­ro­jat­no ku­pio mir. Na­po­s­ljet­ku je oti­šao čas­no. Nje­go­va bu­duć­nost sa­da je is­klju­či­vo u nje­go­vim ru­ka­ma. Bu­de li strp­ljiv i ne bu­de li ula­zio u su­ko­be sa struk­tu­ra­ma u HDZ-u, mo­žda mu se smi­je­ši po­nov­na po­li­tič­ka bu­duć­nost. Ni­je mu pr­vi put da je pao...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.