OLAK­ŠAO I SE­BI I HDZ-u

Kao što se pr­vi put do­go­di­lo da šef ja­ke stran­ke sam da os­tav­ku, ta­ko će Ka­ra­mar­ko bi­ti i pr­vi biv­ši šef stran­ke ko­ji ne­će bru­tal­no bi­ti iz­ba­čen iz HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko na­po­s­ljet­ku je oti­šao s čel­ne po­zi­ci­je HDZ-a na ljud­ski na­čin. U vr­hu stran­ke sret­ni su da im je olak­šao pa ni­su tre­ba­li smiš­lja­ti na­či­ne ka­ko ga sru­ši­ti. Ka­ra­mar­ko je mo­gao du­go ra­z­vla­či­ti svoj ot­pust, no oči­to je shva­tio be­smi­sao tog či­na. Jer su mu pot­po­ru ot­ka­za­li i nje­go­vi do­ju­če­raš­nji pre­to­ri­jan­ci. I na nje­mu se vi­dje­lo da je, na­kon što je pre­lo­mio stvar, do­ži­vio vid­no olak­ša­nje. Mi­ro­lju­bi­vi od­la­zak s če­la stran­ke ima bla­go­tvor­ni uči­nak na HDZ, ko­ji je u bi­jed­nom sta­nju. Sam je sru­šio svo­ju Vla­du, na­kon po­la go­di­ne ne­us­pješ­nog po­li­tič­kog eks­pe­ri­men­ta, stran­ka mo­ra ići na pri­je­vre­me­ne iz­bo­re i mo­ra hit­no sma­nji­ti po­či­nje­nu šte­tu. Do­volj­no će pro­ble­ma ima­ti jer mo­ra­ju eks­pres­no, u mje­sec da­na, iz­a­bra­ti no­vog li­de­ra. Ko­ji mo­ra za­do­vo­lji­ti i taj kri­te­rij da se mo­že od­mah su­ve­re­no su­prot­sta­vi­ti Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću na iz­bo­ri­ma. Sto­ga HDZ mo­ra pa­ž­lji­vo bi­ra­ti. Bu­du­ći da se Ka­ra­mar­ko, su­prot­no pro­cje­na­ma, ni­je ina­tio do kra­ja i ni­je bio pri­sil­no iz­ba­čen, vrh stran­ke na­gra­dit će ga za­šti­tom. Ka­ra­mar­ko­va će si­ne­ku­ra bi­ti člans­tvo u Sre­diš­njem od­bo­ru, a oči­to da je člans­tvu za­bra­njen bi­lo ka­kav pro­gon biv­šeg še­fa. A i tko bi ga imao pra­va pro­ga­nja­ti kad su do ju­čer jed­no­glas­no sta­ja­li iza svih nje­go­vih po­greš­nih od­lu­ka. Da sa­da kre­nu u pro­gon, sa­mo bi ogo­li­li svoj “gri­jeh ne­či­nje­nja”. Kao što se pr­vi put do­go­di­lo da šef ja­ke po­li­tič­ke stran­ke sam da neo­po­zi­vu os­tav­ku, ta­ko će se pr­vi put do­go­di­ti da će Ka­ra­mar­ko bi­ti i pr­vi biv­ši šef stran­ke ko­ji ne­će na bru­ta­lan na­čin bi­ti i iz­ba­čen iz HDZ-a. No, ni­je ci­je­li nje­gov opro­štaj­ni me­dij­ski is­tup bio ide­al­no in­to­ni­ran. Priz­nao je sa­mo svo­ju “tak­tič­ku” gre­šku, da ni­je us­pio s pres­la­gi­va­njem, no ni­je se is­pri­čao stran­ci i bi­ra­či­ma što je sru­šio svo­ju vlast. Opet je za­uzeo jav­nos­ti dvoj­be­ni stav o ar­bi­tra­ži Ina – MOL i tu se ni­je po­mak­nuo za mi­li­me­tar, upet­lja­va­ju­ći se opet u slu­čaj ko­ji ga oči­to i da­lje bo­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.